Hòa Bình: 52 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2010 - 2012

19/08/2010

AGROINFO - Đó là kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh thông qua nhằm đảm bảo triển khai tốt chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

 

Theo đó, trong ba năm (2010 – 2012), tổng nguồn vốn tỉnh cần để thực hiện hỗ trợ di dân, định canh định cư là 52.335 triệu đồng, bao gồm 47.043 triệu đồng vốn hỗ trợ cho cộng đồng và 5.292 triệu đồng vốn hỗ trợ trực tiếp cho hộ di dân, định canh định cư. Nhu cầu vốn hỗ trợ đầu tư cho giai đoạn 2007 – 2012 khoảng 67.734 triệu đồng. Trong đó, nhu cầu vốn hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng là 60.840 triệu đồng, nhu cầu vốn hỗ trợ trực tiếp cho hộ di dân, ĐCĐC là 6.894 triệu đồng.

 

Toàn tỉnh hiện có 81.286 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Qua điều tra, có tổng số 396 hộ du canh du cư chưa được hưởng chính sách hỗ trợ di dân, định canh định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Phạm Khánh (Theo Báo Hòa Bình)

Tin khác