Đối tượng miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

25/03/2011

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Thứ nhất, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối.
Trong đối tượng này, Nghị định giải thích rõ: Diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm bao gồm diện tích đất có quy hoạch, kế hoạch trồng ít nhất một vụ lúa trong năm hoặc diện tích đất có quy hoạch, kế hoạch trồng cây hàng năm nhưng thực tế có trồng ít nhất một vụ lúa trong năm.
Thứ hai, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo. Việc xác định hộ nghèo được căn cứ vào vhuaanr nghèo ban hành theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trường hợp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ có quy định cụ thể chuẩn nghèo của dịa phương theo quy định của pháp luật thì căn cứ chuẩn nghèo do địa phương ban hành để xác định hộ nghèo.
Thứ ba, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho bốn đối tượng sau: 1 – Hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao hoặc công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất; 2 – Hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đẫ nhận đất giao khoán ổn định của HTX, nông , lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp; 3 – Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp; 4 – Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lậ HTX sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật HTX. Nghị định cũng quy định giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với một số đối tượng như sau: Một là, đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận quuyeenf sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Hai là, đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội…, đơn vị sự nghiệp và các đôen vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. Ba là, đối với diện tích đất nông nghiệp Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý sử dụng.
Thời hạn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện từ ngày 1/1/2011 đến hết ngày 31/12/2020.
AGROINFO – Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam số 60 ngày 25/03/2011.

Tin khác