Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục giao đất nông nghiệp

30/05/2011

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2011/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số nội dung về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 123 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004. Nếu như trước đây, thời gian thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất... quy định là 50 ngày thì nay rút ngắn chỉ còn 37 ngày.

Theo đó, việc nộp đơn đề nghị giao đất, thuê đất cây trồng hàng năm, đất làm muối trước đây chưa được quy định thì nay đã được bổ sung tại Nghị định 38/2011/NĐ-CP. Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân nộp đơn đề nghị giao đất, thuê đất tại UBND cấp xã nơi có đất; trong đơn phải ghi rõ yêu cầu về diện tích đất sử dụng.
UBND cấp xã sẽ lập phương án giao đất chung cho tất cả các trường hợp được giao đất tại địa phương; niêm yết công khai danh sách các trường hợp được giao đất tại trụ sở UBND xã trong thời hạn 7 ngày làm việc và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân, công khai ý kiến phản hồi tại nơi đã niêm yết danh sách; hoàn chỉnh phương án giao đất trình HĐND cùng cấp thông qua trước khi gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và trình UBND cấp huyện xét duyệt.
Một điểm mới của Nghị định 38/2011/NĐ-CP là đã bổ sung quy định cụ thể về thành phần hồ sơ gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường gồm: Đơn đề nghị giao đất của hộ gia đình, cá nhân; biên bản xét giao đất của Hội đồng tư vấn giao đất; danh sách công khai các trường hợp được giao đất; tổng hợp ý kiến của nhân dân và bản tổng hợp ý kiến phản hồi (nếu có)...
Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định phương án giao đất; trình UBND cùng cấp quyết định giao đất; chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc giao đất trên thực địa và cấp Giấy chứng nhận.
Thời gian thực hiện các công việc tại Phòng Tài nguyên và Môi trường không quá 20 ngày, tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không quá 10 ngày. Như vậy, thời gian thực hiện các thủ tục này được rút ngắn 20 ngày so với quy định cũ (là 50 ngày).
Cũng tại Nghị định này, thời gian của thủ tục khi thực hiện giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với gia đình, cá nhân là 37 ngày, giảm 13 ngày so với quy định cũ.
Nghị định cũng bổ sung tiêu chuẩn để hộ gia đình, cá nhân được giao đất nông nghiệp theo thứ tự ưu tiên cho hộ gia đình, cá nhân không có đất sản xuất, thiếu đất sản xuất nông nghiệp theo bình quân diện tích đất nông nghiệp tại xã./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=461855


Tin khác