Phê duyệt đề án phát triển ngành trồng trọt

25/04/2012

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa phê duyệt đề án phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng hiện đại hóa, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn; tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài.

Đất trồng trọt sẽ giảm dần nhưng sản lượng có khả năng tăng theo đề án này
Theo đề án, cơ cấu ngành trồng trọt đến năm 2020 là cây lương thực chiếm 50,7%, cây công nghiệp là 24%, cây ăn quả 14,4% và cây rau đậu 9,7%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân đạt 2-2,5%/năm; sản lượng lương thực có hạt đạt 49,5 triệu tấn, trong đó lúa đạt 42 triệu tấn, ngô 7,5 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 22 tỉ đô la; giá trị sản lượng trên 1 héc ta đất trồng trọt bình quân đạt 70 triệu đồng.
Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, cả nước sẽ khai hoang mở thêm đất sản xuất trồng trọt (từ 2011-2020) khoảng 197.000 héc ta, bao gồm 37.000 héc ta đất trồng lúa, 60.000 héc ta cây hàng năm, 100.000 héc ta cây lâu năm.
Cụ thể, đến năm 2015, đất sản xuất nông nghiệp là 9,72 triệu héc ta; bố trí đất cây hàng năm 6,1 triệu héc ta, trong đó đất trồng lúa 3,899 triệu héc ta, đất cây thức ăn chăn nuôi 100.000 héc ta; đất cây lâu năm 3,62 triệu héc ta.
Đến năm 2020, đất sản xuất nông nghiệp là 9,59 triệu héc ta; bố trí đất cây hàng năm 6,05 triệu héc ta, trong đó đất trồng lúa 3,812 triệu héc ta, đất cây thức ăn chăn nuôi 300.000 héc ta; đất cây lâu năm 3,54 triệu héc ta.
Đối với cây lương thực, quỹ đất trồng lúa năm 2015 là 3,899 triệu héc ta, trong đó lúa nước 2 vụ trở lên là 3,258 triệu héc ta, diện tích gieo trồng 7,3 triệu héc ta; năm 2020 bảo vệ quỹ đất ổn định là 3,812 triệu héc ta, trong đó lúa nước 2 vụ trở lên là 3,222 triệu héc ta, diện tích gieo trồng 7 triệu héc ta; áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh tiên tiến để đạt sản lượng từ 41-43 triệu tấn vào năm 2015 và 2020; đạt 44 triệu tấn năm 2030, đảm bảo an ninh lương thực xuất khẩu.
Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Nguồn:http://www.thesaigontimes.vn/Home/nongsan/tintucthitruong/75502/Phe-duyet-de-an-phat-trien-nganh-trong-trot.html


Tin khác