Nghiên cứu đề xuất cơ cấu cây trồng và vật nuôi cho vùng đồng bào còn ít đất sản xuất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa.

01/01/2009

Vũ Duy Hưng

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất cơ cấu cây trồng và vật nuôi cho vùng đồng bào còn ít đất sản xuất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa.
Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Vũ Duy Hưng
1. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chung: Nghiên cứu đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp (cơ cấu cây trồng và cơ cấu vật nuôi) ở vùng ven đô chịu tác động mạnh của quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá.
Mục tiêu cụ thể:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về cơ cấu cây trồng, cơ cấu vật nuôi và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu vật nuôi dưới tác động của công nghiệp hoá và đô thị hoá ở vùng ven đô.
- Đánh giá thực trạng chính sách, cơ chế vận hành của các chính sách đó và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu cây trồng và cơ cấu vật nuôi ở vùng ven đô trong quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá.
- Phân tích thực trạng một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu vật nuôi và tác động của cơ chế chính sách đối với quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu vật nuôi ở vùng ven đô đang trong quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá.
- Đề xuất giải pháp và chính sách nhằm hỗ trợ và khuyến khích thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu vật nuôi ở vùng ven đô dưới tác động của quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá.
2. Phương pháp nghiên cứu
- Sử dụng phương pháp chuyên khảo để tổng hợp các tài liệu thứ cấp, từ đó rút ra các vấn đề lý luận chung cũng như các bài học kinh nghiệm từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng-vật nuôi;
- Sử dụng phương pháp điều tra khảo sát thực địa để thu thập những thông tin cần thiết cho việc đánh giá tình hình kinh tế hộ nông dân, đánh giá và so sánh hiệu quả của các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng-vật nuôi với phương thức sản xuất trước đó.
- Sử dụng phương pháp nghiên cứu cùng tham gia (PRA) vào việc phân tích, đánh giá của cộng đồng, trong việc xác định hướng chuyển dịch, giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khả năng nhân rộng các mô hình chuyển đổi có hiệu quả.... Phương pháp PRA cho phép thu thập được nhiều thông tin nhiều chiều thông qua các cuộc họp trao đổi trực tiếp với người dân và cán bộ cơ sở tại các địa bàn nghiên cứu.
- Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để tính toán các chỉ tiêu kinh tế, phân tích động thái, diễn biến chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, so sánh hiệu quả kinh tế của các loại cây trồng vật nuôi, các công thức luân canh khác nhau để rút ra lựa chọn phù hợp.
3. Nội dung nghiên cứu
- Một số vấn đề lý luận về cơ cấu cây trồng, vật nuôi và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
- Thực trạng cơ chế chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi ở địa bàn nghiên cứu
- Thực trạng và các nhân tổ ảnh hưởng đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ở các địa phương nghiên cứu
- Giải pháp chủ yếu nhằm khuyến khích hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi cho vùng chịu tác động mạnh của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa.
4. Kết quả đạt được
- Về nghiên cứu lý luận: Đề tài đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận về chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cơ cấu vật nuôi dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. Ngoài ra đề tài cũng đã xác định được các nhân tố chủ yếu tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là tác động của hệ thống cơ chế chính sách.
- Về nghiên cứu thực tiễn: Đề tài đã tổng hợp một cách khá đầy đủ các cơ chế chính sách có tác động trực tiếp và gián tiếp đến quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp vùng chịu tác động mạnh của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. Qua nghiên cứu thực địa, đề tài đã đánh giá được một số mô hình chuyển đổi cây trồng và vật nuôi tiêu biểu cho vùng ven đô đang trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, qua đó xác định những yếu tố tác động và tìm ra vấn đề cần bổ sung về cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi.
- Từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đã đề xuất được các giải pháp và chính sách chủ yếu nhằm hỗ trợ và khuyến khích chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp vùng ven đô đang chịu tác động mạnh của công nghiệp hóa và đô thị hóa, góp phần giúp cho nông dân ổn định cuộc sống.

Tin khác