Nghiên cứu mối quan hệ giữa đầu tư và tăng trưởng trong nông nghiệp

01/01/2008

Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

Tên đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa đầu tư và tăng trưởng trong nông nghiệp
CNĐT: TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn
1. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu tổng thể của nghiờn cứu là tỡm ra mối quan hệ giữa đầu tư và tăng trưởng nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
Để đạt được mục tiêu trên đây, nghiên cứu sẽ có những mục tiêu cụ thể sau:
1. Tổng quan tình hình phát triển nông nghiệp trong thời gian qua
2. Đánh giá thực trạng đầu tư trong nông nghiệp và những yếu tố tác động đền đầu tư vào nông nghiệp
3. Xác định mối quan hệ giữa đầu tư và tăng trưởng trong nông nghiệp.
4. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư trong nông nghiệp
2. Phương pháp nghiên cứu
- Trao đổi trực tiếp và tổ chức hội thảo khoa học nhằm khai thác thông tin, tư liệu, ý kiến của các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách của các Bộ ngành có liên quan như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê.
- Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng chú trọng đến việc tham khảo ý kiến của một số chuyên gia trong nước và quốc tế có kinh nghiệm.
- Rà soát các văn bản chính sách hiện hành liên quan đến đầu tư vào nông nghiệp
- Thu thập và chiết xuất số liệu của các cuộc điều tra tầm quốc gia phục vụ cho các phân tích định lượng
Điều tra thực địa
- Địa bàn điều tra: chọn 3 tỉnh có môi trường đầu tư ở mức độ khác nhau là Điện Biên, Hải Dương và Vĩnh Long
- Phỏng vấn sâu, đối thoại trực tiếp, đánh giá PRA với các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế khác nhau và các cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn tại các địa bàn điều tra.
- Số liệu các cuộc điều tra của TCTK được xử lý bằng một số phần mềm xử lý số liệu thống kê và hồi quy như Excel, Stata.
- Sử dụng phần mêm GAM để chạy mô hình SAM cho dự báo tăng trưởng và đầu tư cho ngành NLTS Việt Nam trong thời gian tới
3. Nội dung nghiên cứu
- Lý luận và thực tiễn về mối quan hệ đầu tư và tăng trưởng nông nghiệp tại Việt Nam.
- Đánh giá hiệu quả đầu tư trong NLTS Việt Nam
- Quan hệ đầu tư và tăng trưởng trong NLTS Việt Nam
- Đề xuất chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư trong nông nghiệp
4. Kết quả nghiên cứu
- Nghiên cứu đã tổng quan hệ thống lý luận và các chính sách về mối quan hệ đầu tư và tăng trưởng trong nông nghiệp, nêu rõ các vấn đề cần quan tâm đối với mối quan hệ đầu tư và tăng trưởng trong NLTS Việt Nam
- Phân tích hiện trang, cơ cấu và đánh giá hiệu quả các luồng đầu tư vào ngành NLTS: đầu tư của HTX NLTS, đầu tư của trang trại NLTS, đầu tư của hộ gia đình NLTS.
- Hạch toán tăng trưởng NLTS theo vùng và ngành, phân tích mối quan hệ giữa đầu tư và tăng trưởng trong nông nghiệp.
- Xây dựng mô hình vĩ mô mô phỏng tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam
- Đề xuất chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư trong nông nghiệp: Chính sách huy động đầu tư vào ngành NLTS, Ưu tiên đầu tư

Tin khác