Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

01/01/2007

Nguyễn Ngọc Quế

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
CNĐT: Ths Nguyễn Ngọc Quế
1. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu là đưa ra cơ sở khoa học và tìm ra các giải pháp về chính sách để góp phần thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhằm nâng cao tăng trưởng, thu nhập và cải thiện cuộc sống của cư dân nông thôn Việt Nam.
Để đạt được mục tiêu trên đây, nghiên cứu sẽ có những mục tiêu cụ thểsau:
- Tổng quan hệ thống cơ chế chính sách liên quan đến vấn đề khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn Việt Nam.
- Đánh giá thực trạng phát triển và tình hình thu hút đầu tư đối với các thành phần kinh tế (bao gồm doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) tham gia kinh doanh trong khu vực nông nghiệp nông thôn Việt Nam.
- Rà soát tác động của các chính sách hiện hành đối với việc thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế vào khu vực nông nghiệp nông thôn Việt Nam.
- Phân tích cơ hội và thách thức trong việc thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn Việt Nam trong tương lai.
- Đề xuất các chính sách khuyến khích và các giải pháp để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn Việt Nam.
2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp tiếp cận: Đề tài sẽ sử dụng ba phương pháp tiếp cận nghiên cứu chủ yếu: Tiếp cận hệ thống dựa trên phân tích định tính và định lượng; Điều tra qua phiếu hỏi, phỏng vấn trực tiếp; Nghiên cứu các tài liệu thứ cấp từ các nguồn khác nhau
Phương pháp thu thập thông tin
- Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo:
- Thu thập thông tin sẵn có
- Điều tra thực địa:Điều tra khảo sát qua bảng hỏi tập trung nghiên cứu phỏng vấn doanh nghiệp và chính quyền địa phương.
Phương pháp sử lý số liệu:
- Số liệu và thông tin điều tra sẽ được nhập trên phần mềm chuyên dụng
- Và số liệu được sử lý trên máy tính thông qua một số chương trình sử lý số liệu thông kê thích hợp như SPSS, STATA,v.v...
3. Nội dung nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
Ø Tổng quan lý luận về khuyến khích đầu tư nông thôn.
Ø Mô tả tình hình xu hướng đầu tư, vai trò và đặc điểm của các loại hình đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trong thời gian qua.
Ø Đánh giá tình hình phát triển của các hình thức đầu tư trên các địa bàn lựa chọn (4 tỉnh), xác định những nhân tố kích thích (thu hút) và những nhân tố đang hạn chế (cản trở) các thành phần kinh tế bỏ vốn vào đầu tư kinh doanh vào nông thôn.
Ø Xác định thuận lợi và khó khăn đối với việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp nhà nước vào nông nghiệp nông thôn.
Ø Xác định thuận lợi và khó khăn đối với việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp tư nhân trong nước vào nông nghiệp nông thôn.
Ø Xác định thuận lợi và khó khăn đối với việc thu hút đầu tư tại chỗ của cư dân nông thôn.
Ø Xác định thuận lợi và khó khăn đối với việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp nông thôn.
Nghiên cứu thực trạng chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp của Việt Nam và một số nước trong khu vực, tập trung Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Đề xuất các chính sách, giải pháp khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.
4. Kết quả nghiên cứu
- Nghiên cứu đã khái quát tình hình đầu tư , cơ hội và thách thức trong đầu tư của thành phần kinh tế là doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vố đầu tư nước ngoài).
- Nêu được một số điểm yếu trong các luật liên quan và đề xuất một số chính sách nhằm khuyến khích đầu tư
- Tổng quan hệ thống cơ chế chính sách liên quan đến vấn đề khuyến khích các thành phần kinh tế hợp tác xã, trang trại, cơ sở kinh doanh trong các làng nghề đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Việt Nam
- Đánh giá thực trạng phát triển và tình hình thu hút đầu tư đối với các thành phần kinh tế hợp tác xã, trang trại và cac cơ sở kinh doanh trong các làng nghề tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn Việt Nam
- Rà soát tác động của các chính sách hiện hành đối với việc thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế hợp tác xã, trang trại và các cơ sở kinh doanh trong các làng nghề vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
- Đề xuất các chính sách khuyến khích, các giải pháp để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

Tin khác