Nghiên cứu những vấn đề phát sinh từ chính sách miễn giảm thủy lợi phí

01/01/2008

Hoàng Vũ Quang

Tên đề tài: Nghiên cứu những vấn đề phát sinh từ chính sách miễn giảm thủy lợi phí
CNĐT: TS. Hoàng Vũ Quang
1. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chung:
Xác định những vấn đề phát sinh từ chính sách miễn giảm thủy lợi phí và đề xuất định hướng giải quyết
Mục tiêu cụ thể:
1. Một số lí luận về thủy lợi phí và kinh nghiệm chính sách thủy lợi phí trên thế giới
2. Tổng quan chính sách miễn giảm thủy lợi phi ở Việt nam 5 năm qua
3. Xác định một số vấn đề chính phát sinh từ chính sách miễn giảm thủy lợi phí tại một số tỉnh trong 05 năm qua
4. Đề xuất định hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả chính sách miễn giảm thủy lợi phí
2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập thông tin
· Phương pháp chuyên gia:
· Phương pháp có sự tham gia. Phương pháp này được sử dụng để thu thập thông tin dưới địa phương. Phương pháp này được sử dụng trong các thảo luận với các cơ quan quản lý nhà nước địa phương, các công ty QLKTCTTL và hộ dung nước nhằm tìm hiểu, thống nhất các thuận lợi, khó khăn và nhu cầu chính sách của địa phương khi thực hiện chính sách miễn, giảm TLP.
· Phương pháp điều tra trực tiếp bằng bảng hỏi:
3. Nội dung nghiên cứu
- Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về chính sách Thủy lợi phí
- Tổng quan chính sách Thủy lợi phí của Việt Nam trong vòng 05 năm qua
- Khảo sát thực địa các vấn đề phát sinh từ chính sách miễn, giảm thủy lợi phí
- Đề xuất chính sách
4. Kết quả nghiên cứu
- Nghiên cứu nhu cầu và đề xuất chính sách của các tác nhân liên quan đến miễn, giảm TLP
- Đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh từ chính sách miễn TLP Đối với Bộ Tài chính, Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đối với địa phương (UBND các cấp và các đơn vị cung cấp dịch vụ thủy lợi)
- Đưa ra một số quan điểm của nhóm nghiên cứu về miễn TLP và kiến nghị bổ sung khác

Tin khác