Nghiên cứu các hình thức tổ chức hợp tác trong cung cấp dịch vụ và chuyển giao KHKT sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam

01/01/2009

Lê Trọng Hải

Tên đề tài: Nghiên cứu các hình thức tổ chức hợp tác trong cung cấp dịch vụ và chuyển giao KHKT sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam
CNĐT: Ths. Lê Trọng Hải
1. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chung:
Nghiên cứu đề xuất cơ sở khoa học các giải pháp, cơ chế chính sách để HTX nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ và chuyển giao KHKT nông nghiệp cho hộ nông dânở miền Bắc.
Mục tiêu cụ thể
- Nghiên cứu cơ sở khoa học về cung cấp dịch vụ và chuyển giaoKHKT nông nghiệp trong HTX;
- Đánh giá thực trạng cung cấp dịch vụ và chuyển giao KHKT nông nghiệp trong HTX;
- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cung cấp dịch vụ và chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp trong HTX;
- Đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ HTX nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ và chuyển giao KHKT SXNN cho hộ nông dân.
2. Phương pháp nghiên cứu
Thu thập thông tin thứ cấp: Tập hợp các thông tin thứ cấp như chính sách của Nhà nước và địa phương về quản lý và phát triển HTX nông nghiệp, các nghiên cứu về chính sách, cơ chế phát triển HTX dịch vụ và chuyển giao KHKT SXNN, kinh nghiệm về mô hình phát triển HTX nông nghiệp và cung ứng dịch vụ chuyển giao KHKT SXNN của một số nước.
Thu thập thông tin sơ cấp: Các thông tin sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn cán bộ, hội thảo chuyên gia, phỏng vấn sâu, phỏng vấn bằng bảng hỏi về việc thực hiện các chính sách phát triển HTX nông nghiệp, cung cấp dịch vụ và chuyển giao KHKT của HTX nông nghiệp cho hộ gia đình
Phương pháp phân tích định tính: Theo trường hợp nghiên cứu điển hình, SWOTs, phân tích các tác nhân cung cấp dịch vụ chuyển giao KHKT SXNN, phân tích lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội, lợi ích môi trường, lợi ích thể chế về cung cấp dịch vụ và chuyển giao KHKT SXNN trong HTX.
Phương pháp phân tích định lượng: Phân tích thống kê mô tả, phân tích so sánh, phân tích chi phí lợi ích, phân tích chi phí giao dịch.
Việc đánh giá hiệu quả kinh tế -xã hội các hoạt động dịch vụ cần được xem xét ở cả 2 góc độ: HTX và Hộ gia đình xã viên.
Công cụ phân tích: Sử dụng phần mềm Excel và SPSS để tổng hợp, phân tích số liệu, tài liệu.
3. Nội dung nghiên cứu
Cơ sở lý luận và thực tiễn về cung ứng dịch vụ và chuyển giao KHKT sản xuất nông nghiệp
Phân tích thực trạng chính sách về HTX trong cung cấp dịch vụ và chuyển giao KHKT nông nghiệp
Phân tích đánh giá thực trạng HTX cung cấp dịch vụ và chuyển giao KHKT trong nông nghiệp
Đề xuất cơ chế chính sách và giải pháp thúc đẩy các nhân tố nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vỵ và chuyển giao KHKT sản xuất nông nghiệp của HTX.
4. Kết quả đạt được
Nghiên cứu đã hệ thống hóa các khái niệm liên quan đến cung ứng dịch vụ và chuyển giao KHKT sản xuất nông nghiệp; đến HTX dịch vụ nông nghiệp và rút ra bài học kinh nghiệm từ một số nước có HTX dịch vụ nông nghiệp phát triển.
Phân tích những tồn tại về nội dung chính sách HTX, những tồn tại trong tổ chức thực hiện các chính sách HTX, rút ra được các vấn đề từ thực trạng chính sách HTX hiện nay.
Phân tích thực trạng và đánh giá nhu cầu cung cấp dịch vụ và chuyển giao KHKT trong nông nghiệp miền Bắc; rút ra các vấn đề trong cung cấp dịch vụ và chuyển giao KHKT trong nông nghiệp hiện nay: Phần lớn HTX cung cấp dịch vụ và chuyển giao KHKT SXNN hiện nay yếu về nội lực, như vốn, con người, cơ sở vật chất…; HTX dịch vụ nông nghiệp hiện nay mới chỉ làm những dịch vụ cơ bản tưới tiêu, bảo vệ đồng ruộng, dự báo dự thính; Các dịch vụ mang tính canh tranh, mang lại nhiều lợi nhuận cho HTX, lợi ích cho xã viên thì chỉ một số HTX làm được, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vốn, con người, cơ sở vật chất (nhà kho, cửa hàng phân phối), khả năng liên kết với nhà cung ứng; Các dịch vụ hiện có của HTX đã được người sử dụng dịch vụ đánh giá cao hơn so với thị trường; HTX chưa làm được dịch vụ đầu ra cho tất cả nông sản hàng hóa của các hộ nông dân (chỉ mới làm dịch vụ bao tiêu giống lúa, giống ngô của hộ xã viên cung ứng cho các công ty giống); Sự can thiệp của chính quyền địa phương vào HTX có mặt tích cực và tiêu cực.
Đề xuất chính sách:
Cơ chế chính sách chung cho HTX dịch vụ và chuyển giao KHKT sản xuất nông nghiệp: Chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực; Chính sách đất đai; Chính sách Tài chính-tín dụng; Chính sách đầu tư cho HTX; Chính sách khoa học và công nghệ; Chính sách thuế.
Cơ chế chính sách cho từng loại hình dịch vụ của HTX: Chính sách cho dịch vụ làm đất; Chính sách cho dịch vụ tín dụng nội bộ; Chính sách cho dịch vụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; Chính sách cho dịch vụ bảo vệ thực vật; Chính sách cho dịch vụ thuỷ lợi; Chính sách cho dịch vụ khuyến nông (Chuyển giao KHKT); Chính sách cho dịch vụ bao tiêu sản phẩm nông sản; Chính sách cho các loại hình dịch vụ khác mà HTX có thể làm

Tin khác