Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nuôi vịt chạy đồng an toàn và bền vững ở ĐBSCL.

01/01/2008

Hoàng Vũ Quang

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nuôi vịt chạy đồng an toàn và bền vững ở ĐBSCL.
CNĐT: TS. Hoàng Vũ Quang
1. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu tổng thể của đề tài là đề xuất giải pháp tổ chức và quản lý chăn nuôi vịt chạy đồng an toàn và bền vững ở ĐBSCL.
Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá thực trạng nuôi vịt chạy đồng trong điều kiện dịch cúm gia cầm về các khía cạnh hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội và môi trường.
- Sự liên kết giữa chăn nuôi vịt chạy đồng và hệ thống canh tác lúa vùng ĐBSCL.
- Phân tích khả năng chăn nuôi vịt chạy đồng an toàn và bền vững ở ĐBSCL và đề xuất các giải pháp về hoàn thiện tổ chức quản lý nuôi vịt chạy đồng.
2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập số liệu
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu tại chỗ
- Phương pháp chuyên gia
- Thảo luận nhóm
Đề tài thực hiện 3 hình thức thảo luận:
+ Thảo luận với người nuôi vịt chạy đồng
+ Thảo luận nhóm với các tác nhân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ vịt nuôi theo hình thức chạy đồng
+ Tọa đàm giữa các cơ quan, các bộ quản lý các địa phương có nuôi vịt chạy đồng.
- Phương pháp nghiên cứu điển hình
- Phương pháp điều tra bảng câu hỏi
- Phân tích định tính
- Phân tích định lượng
3. Nội dung nghiên cứu
- Cơ sở lý luận và thực tiễn về chăn nuôi vịt chạy đồng an toàn và bền vững
- Thực trạng chăn nuôi vịt chạy đồng ở ĐBSCL
- Quan điểm và giải pháp chăn nuôi vịt chạy đồng an toàn và bền vững ở ĐBSCL
4. Kết quả nghiên cứu
- Nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chăn nuôi vịt chạy đồng an toàn và bền vững: khái niệm về chăn nuôi an toàn bền vững; đặc điểm chăn nuôi vịt chạy đồng và vấn đề an toàn, bền vững trong chăn nuôi vịt chạy đồng và các yếu tố ảnh hưởng đến chăn nuôi vịt chạy đồng an toàn và bền vững ở ĐBSCL.
- Nghiên cứu kinh nghiệm chăn nuôi vịt và phòng chống cúm gia cầm ở Trung Quốc và Thái Lan, đúc rút kinh nghiệm cho Việt Nam
- Khái quát chung về quá trình hình thành chăn nuôi vịt chạy đồng ở Việt Nam
- Phân tích thực trạng tổ chức và quản lý chăn nuôi vịt chạy đồng ở ĐBSCL và những nguy cơ không an toàn, bền vững: tìm hiểu một số đặc điểm về nghề chăn nuôi vịt; phân tích thực trạng chăn nuôi vịt chạy đồng và những nguy cơ không an toàn, bền vững cho đàn vịt chạy đồng ở ĐBSCL; thực trạng các chính sách đang áp dụng đối với chăn nuôi vịt chạy đồng; các nguyên nhân dẫn đến tình trạng không an toàn, bền vững của các mô hình chăn nuôi vịt chạy đồng hiện nay.
- Nghiên cứu đưa ra một số quan điểm của chính mình về chăn nuôi vịt chạy đồng an toàn, bền vững.
Đề xuất 02 nhóm giải pháp về tổ chức và quản lý chăn nuôi vịt chạy đồng an toàn và bền vững:
1. Giải pháp về tổ chức quản lý chăn nuôi vịt chạy đồng
2. Giải pháp về chính sách hỗ trợ người nuôi vịt chạy đồng
- Chính sách tăng cường năng lực cho mạng lưới thú y cấp cơ sở
- Chính sách tăng cường hiệu quả của biện pháp tiêm phòng
- Phối hợp giữa chính sách hỗ trợ tiêu hủy và giám sát dịch bệnh
- Nâng cao hiệu quả chính sách chuyển đổi phương thức nuôi
- Nâng cao hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền
- Đăng ký cở sở chăn nuôi, kinh doanh an toàn
 

Tin khác