Nghiên cứu chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

01/01/2009

Phạm Bảo Dương

Tên đề tài: Nghiên cứu chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp
CNĐT: Phạm Bảo Dương
1. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu tổng quát: đề xuất hệ thống chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng TBKT trong sản xuất nông nghiệp,
Mục tiêu cụ thể:
- Làm rõ cơ sở khoa học của chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng TBKT trong sản xuất nông nghiệp;
- Đánh giá đúng thực trạng chính sách khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng TBKT trong sản xuất nông nghiệp thời gian qua;
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng TBKT trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.
2. Phương pháp nghiên cứu
3. Nội dung nghiên cứu
- Tổng quan các chính sách liên quan đang được triển khai thực hiện, rà soát và làm rõ một số khái niệm, tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế liên quan đến vấn đề nghiên cứu để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
- Thực trạng nghiên cứu, chuyển giao TBKT trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam
- Đề xuất chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng TBKT trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam giai đoạn tới
- Đề xuất các giải pháp thực thi chính sách
4. Kết quả đạt được.
Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các TBKT trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, hệ thống các chính sách này cần tiếp tục được điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của sản xuất cũng như quản lý nhà nước để nâng cao hiệu quả và tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các TBKT trong sản xuất nông nghiệp.
Kết quả nghiên cứu này đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc điều chỉnh và bổ sung hệ thống chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các TBKT vào sản xuất nông nghiệp, đồng thời kết quả nghiên cứu đã đề xuất giải pháp hoàn thiện và thực thi hệ thống chính sách khuyến khích, thúc đẩy công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng TBKT trong sản xuất nông nghiệp:
- Nghiên cứu đã hệ thống hóa các khái niệm liên quan đến chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.
- Rút ra được các đặc điểm và yêu cầu của chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng đến nhóm “cung” TBKT là nghiên cứu, chuyển giao và nhóm “cầu” TBKT là đối tượng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.
- Rút ra được các bài học kinh nghiệm của quốc tế trong việc áp dụng các chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp về các khía cạnh: Tổ chức quản lý, đầu tư và kinh phí, phát triển nguồn nhân lực. Các bài học kinh nghiệm của quốc tế nổi bật:
+ Các định hướng của Nhà nước phải xuất phát từ yêu cầu thực tế SX.
+ Chính sách của Nhà nước cần đi theo hướng tạo lập môi trường, khung khổ pháp lý bình đẳng cạnh tranh cho mọi tác nhân tham gia.
+ Cần tôn trọng các nguyên lý của cơ chế thị trường theo hướng xã hội hóa, huy động nhiều tác nhân tham gia trong chuỗi nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng TBKT trong sản xuất nông nghiệp.
- Đánh giá được thực trạng hệ thống nghiên cứu và chuyển giao TBKT trong sản xuất nông nghiệp về các khía cạnh: Tổ chức quản lý, đầu tư và kinh phí, phát triển nguồn nhân lực; Thực trạng đối tượng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp về các khía cạnh: quy mô sản xuất, cơ cấu tuổi, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động sản xuất nông nghiệp, các khó khăn gặp phải khi ứng dụng TBKT; Thực trạng mối quan hệ giữa nghiên cứu - chuyển giao - ứng dụng.
- Đánh giá được thực trạng hệ thống chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đánh giá các ảnh hưởng tích cực, đề tài cũng đánh giá các hạn chế của nhóm chính sách nghiên cứu và chuyển giao; các hạn chế của nhóm chính sách cho đối tượng nhận chuyển giao TBKT.
- Đưa ra được các quan điểm và định hướng hoàn thiện chính sách khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.
- Đề xuất được các chính sách khả thi, mang tính khoa học và có tác dụng thiết thực trong khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.
(Bản báo cáo đầy đủ: Liên hệ Phòng Khoa học
Tel: 04-37282629/ Email: phongkhoahoc@gmail.com)

 


Tin khác