Quan hệ Trung Quốc – Asean – Nhật Bản trong bối cảnh mới và tác động của nó tới Việt Nam

02/10/2007

Cuốn sách nhằm mục tiêu làm rõ bản chất, đặc điểm và xu hướng phát triển quan hệ của ba thực thể (Trung Quốc, ASEAN và Nhật Bản) trong bối cảnh mới; đánh giá tác động của mối quan hệ đó đến Việt Nam và trên cơ sở đó sẽ đề xuất các giải pháp chính sách trong quan hệ song phương và đa phương của Việt Nam với thực thể nêu trên. Tác giả: PGS.TS. Vũ Văn Hà

NXB: Khoa học xã hội

Năm: 2007

Số trang: 475

Cuốn sách nhằm mục tiêu làm rõ bản chất, đặc điểm và xu hướng phát triển quan hệ của ba thực thể (Trung Quốc, ASEAN và Nhật Bản) trong bối cảnh mới; đánh giá tác động của mối quan hệ đó đến Việt Nam và trên cơ sở đó sẽ đề xuất các giải pháp chính sách trong quan hệ song phương và đa phương của Việt Nam với thực thể nêu trên.

Nội dung: Cuốn sách được cấu trúc làm 4 phần:

Phần 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ Trung Quốc - ASEAN - Nhật Bản

Phần 2: Quan hệ song phương giữa Trung Quốc - ASEAN - Nhật Bản

Phần 3: Quan hệ đa phương Trung Quốc - ASEAN - Nhật Bản

Phần 4: Tác động của quan hệ Trung Quốc - ASEAN - Nhật Bản đến Việt Nam

Tin khác