Đánh giá tác động của các chính sách xây dựng Nông thôn mới tại Việt Nam

30/11/2014

TS. Hoàng Vũ Quang

1. Tên đề tài: Đánh giá tác động của các chính sách xây dựng Nông thôn mới tại Việt Nam

2. Chủ nhiệm đề tài: TS.Hoàng Vũ Quang

3. Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu chung

- ĐGTĐ và đề xuất bổ sung, hoàn thiện các chính sách xây dựng NTM phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể

- Luận giải về cách tiếp cận và phương pháp ĐGTĐ của các chính sách xây dựng NTM;

- Phân tích, ĐGTĐ tích cực, tiêu cực của các chính sách xây dựng NTM đến đối tượng hưởng lợi ở Việt Nam những năm qua;

- Đề xuất bổ sung, hoàn thiện các chính sách xây dựng NTM phù hợp với điều kiện Việt Nam đến năm 2020.

4. Phương pháp luận trong nghiên cứu

- Phương pháp thu thập thông tin

- Phương pháp xử lý thông tin

- Phương pháp phân tích, đánh giá

5. Nội dung nghiên cứu:

- Việc triển khai các chính sách được thực hiện như thế nào, có khó khăn, bất cập gì?

- Các chính sách đã có tác động tích cực, tiêu cực, rộng, hẹp, thế nào đến viêc xây dựng NTM (ví dụ như chính sách có tạo điều kiện thuận lợi hơn cho xây dựng NTM không về thời gian, chi phí, thay đổi nhanh tiêu chí NTM, cải thiện đời sống người dân nông thôn, chuyển đổi lao động...)?

- Cần có giải pháp gì để phát huy tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của chính sách xây dựng NTM, chính sách nào cần chỉnh sửa bổ sung để thực hiện tốt các tiêu chí NTM đang gặp khó khăn trong thực tế nhằm đẩy nhanh xây dựng NTM phù hợp với điều kiện thực tế của nông thôn các vùng ở Việt Nam?

6. Kết quả nghiên cứu

Xem tại đây.


Tin khác