Nghiên cứ chính sách và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong Nông lâm ngư nghiệp và Diêm nghiệp

30/11/2014

ThS. Nguyễn Đình Chính

1. Tên đề tài: Nghiên cứ chính sách và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong Nông lâm ngư nghiệp và Diêm nghiệp

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đình Chính

3. Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu chung:

- Đề xuất chính sách và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp (gọi tắt là DNNVV trong nông nghiệp).

Mục tiêu cụ thể:

- Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp.

- Đánh giá thực trạng chính sách và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp và ảnh hưởng của các chính sách, giải pháp đến sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp.

- Đề xuất bổ sung, hoàn thiện nội dung và triển khai chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp.

4. Phương pháp luận trong nghiên cứu

- Phương pháp thu nhập thông tin

- Phương pháp phân tích

5. Nội dung nghiên cứu:

- Các chính sách và giải pháp hỗ trợ DNNVV trong nông nghiệp được xây dựng trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn nào?

- Các chính sách, giải pháp hỗ trợ DNNVV trong nông nghiệp hiện hành đã và đang được vận hành như thế nào trong thực tiễn, đã đạt được những kết quả gì so với nhu cầu trợ giúp của các DN?

- Để hỗ trợ phát triển DNNVV trong nông nghiệp giai đoạn tới cần bổ sung, hoàn thiện những điểm nào trong hệ thống chính sách và giải pháp hiện hành; các chính sách, giải pháp nào cần bãi bỏ, các chính sách nào cần được ban hành, các giải pháp mới nào cần được triển khai?

6. Kết quả nghiên cứu

Xem tại đây


Tin khác