Thực trạng và đề xuất chính sách tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc

30/11/2015

ThS. Nguyễn Đình Chính

1. Tên đề tài: Thực trạng và đề xuất chính sách tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đình Chính

3. Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu chung: Đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách đẩy mạnh tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc.

Mục tiêu cụ thể:

a) Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách và giải pháp tiêu thụ SPNN của đồng bào DTTS;

b) Đánh giá được thực trạng và chính sách, giải pháp liên quan đến tiêu thụ một số SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực miền núi phía Bắc;

c) Đề xuất chính sách đẩy mạnh tiêu thụ một số SPNN của đồng bào DTTS ở khu vực miền núi phía Bắc trong thời gian tới.

4. Phương pháp luận trong nghiên cứu

- Chọn điểm khảo sát;

- Phương pháp thu thập thông tin;

- Lượng mẫu khảo sát;

- Các phương pháp phân tích: Tổng quan tài liệu; Nghiên cứu chuyên đề; Thống kê mô tả; Phân tích so sánh. Phân tích chuỗi giá trị; Chuyên khảo; Phân tích tổng hợp và tư duy logic;Tham vấn chuyên gia. 

5. Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu tổng quan tài liệu trong nước và quốc tế, đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu về chính sách và giải pháp tiêu thụ SPNN của đồng bào dân tộc thiểu số MNPB làm cơ sở khoa học cho việc ban hành các chính sách hỗ trợ tiêu thụ SPNN của vùng. Do vậy, việc triển khai nghiên cứu đề tài “Thực trạng và đề xuất chính sách tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc” có ý nghĩa rất quan trọng và mang tính cấp thiết.

6. Kết quả nghiên cứu

Xem tại đây


Tin khác