Điều tra thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị gia tăng các mặt hàng nông nghiệp chủ lực và đề xuất giải pháp phát triển.

30/11/2015

ThS. Phạm Quốc Trị

1. Tên đề tài: Điều tra thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị gia tăng các mặt hàng nông nghiệp chủ lực và đề xuất giải pháp phát triển.

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Quốc Trị

3. Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu tổng quát

+ Đánh giá thực trạng và vai trò của DNNVV trong chuỗi giá trị gia tăng các mặt hàng nông nghiệp chủ lực (lúa gạo, tôm, cá tra, chè) và đề xuất giải pháp phát triển.

Mục tiêu cụ thể

+ Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về DNNVV trong chuỗi giá trị gia tăng các mặt hàng: lúa gạo, tôm, cá tra và chè.

+ Đánh giá thực trạng và vai trò của DNNVV trong chuỗi giá trị gia tăng các mặt hàng: lúa gạo, tôm, cá tra và chè.

+ Đề xuất các giải pháp hỗ trợ phát triển DNNVV trong chuỗi giá trị gia tăng các mặt hàng: lúa gạo, tôm, cá tra và chè

4. Phương pháp luận trong nghiên cứu

- Xây dựng biểu mẫu điều tra và điều tra thử

- Lượng mẫu điều tra

- Phương pháp thu thập thông tin

- Phương pháp xử lý thông tin và phân tích kết quả điều tra

5. Nội dung nghiên cứu:

- Nhằm xây dựng chiến lược và chính sách phát triển DNNVV trong một số mặt hàng nông sản chủ lực, việc thu thập thông tin, tư liệu, số liệu đánh giá thực trạng, vai trò của khu vực DNNVV trong nông nghiệp là hết sức quan trọng và cần thiết. Qua tham khảo thông tin, tư liệu, số liệu từ các cuộc điều tra do GSO và các cơ quan/đơn vị thực hiện cho thấy một số thiếu hụt về thông tin phục vụ nghiên cứu chuyên sâu về vai trò của DNNVV trong nông nghiệp như sau: i) Các cuộc điều tra đã thực hiện mới tập trung thu thập các thông tin cơ bản về DN nói chung, DNNVV trong từng ngành kinh tế; ii) Các cuộc điều tra mới tập trung thu thập các thông tin cơ bản về DN nông, lâm nghiệp, thủy sản; iii) Các thông tin từ các cuộc điều tra đã thực hiện không đủ thông tin, tư liệu phục vụ phân tích sâu về vai trò của khu vực DNNVV trong nông nghiệp nói chung, trong một số mặt hàng nông sản nói riêng; iv) Chưa có cuộc điều tra nào có thông tin, số liệu chi tiết đến năm 2014 đối với khu vực DNNVV trong một số mặt hàng nông sản chủ lực như lúa gạo, chè, cá tra và tôm…

- Nhằm thu thập thông tin phục vụ công tác tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách và giải pháp khuyến khích phát triển DNNVV trong chuỗi giá trị các mặt hàng chủ lực, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT giao Vụ Quản lý doanh nghiệp là đơn vị quản lý dự án “Điều tra thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị gia tăng các mặt hàng nông nghiệp chủ lực và đề xuất các giải pháp phát triển”. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn được đã được Vụ Quản lý Doanh nghiệp lựa chọn làm đơn vị thực hiện dự án này.

6. Kết quả nghiên cứu

Xem tại đây


Tin khác