Nghiên cứu đề xuất chính sách thúc đẩy đối tác công - tư trong nông nghiệp

30/11/2015

TS. Phùng Giang Hải

1. Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất chính sách thúc đẩy đối tác công - tư trong nông nghiệp

2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phùng Giang Hải 

3. Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu chung:

- Đề xuất các chính sách thúc đẩy đối tác công – tư (PPP) trong nông nghiệp.

Mục tiêu cụ thể:

- Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về đối tác công tư (PPP) và chính sách thúc đẩy PPP trong nông nghiệp

- Đánh giá thực trạng PPP và chính sách về PPP trong nông nghiệp ở Việt Nam thời gian qua;

- Đề xuất các chính sách thúc đẩy PPP trong nông nghiệp ở Việt Nam thời gian tới.

4. Phương pháp luận trong nghiên cứu

- Phương pháp tiếp cận và khung phân tích

- Chọn điểm nghiên cứu, chọn mẫu khảo sát, điều tra

5. Nội dung nghiên cứu:

- Để triển khai được các dự án PPP trong nông nghiệp cần xây dựng khung pháp lí và những chính sách cụ thể để hướng dẫn về lĩnh vực nên/cần áp dụng phương thức PPP, hình thức PPP có thể áp dụng, những ràng buộc về nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia; quản lí và đánh giá dự án PPP; chính sách về các quỹ hỗ trợ các dự án PPP trong nông nghiệp gắn với những đặc thù về rủi ro, tính dễ bị tổn thương cũng như nhiều đặc thù mang tính xã hội của ngành này, kể cả hỗ trợ trong giai đoạn chuẩn bị ban đầu. Với nhu cầu ngày càng cao từ thực tiễn việc triển khai nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu đề xuất chính sách thúc đẩy đối tác công - tư trong nông nghiệp” nhằm rà soát lại hiện trạng PPP trong nông nghiệp Việt Nam, tìm ra các tồn tại, bất cập hiện có và hướng đến việc đề xuất các giải pháp, chính sách khuyến khích đối tác công tư trong phát triển nông nghiệp, qua đó tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân Việt Nam có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết.

6. Kết quả nghiên cứu

Xem tại đây


Tin khác