Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới quản lý Nhà nước đối với Nông lâm trường quốc doanh.

30/11/2015

ThS. Lê Đức Thịnh

1. Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới quản lý Nhà nước đối với Nông lâm trường quốc doanh.

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Đức Thịnh

3. Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu chung:

- Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới quản lý nhà nước đối với các nông lâm trường quốc doanh.

Mục tiêu cụ thể:

- Luận giải cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với các nông lâm trường quốc doanh;

- Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với các nông, lâm trường quốc doanh những năm qua;

- Đề xuất các quan điểm và giải pháp đổi mới quản lý nhà nước đối với các nông, lâm trường quốc doanh phù hợp với điều kiện Việt Nam.

4. Phương pháp luận trong nghiên cứu

- Lựa chọn 7 tỉnh để thực hiện điều tra khảo sát chuyên sâu nhằm thu thập được những thông tin, số liệu cần thiết cho các nội dung chuyên môn của Đề tài.

- Các địa phương được lựa chọn trên đây dựa vào 3 tiêu chí: (1) có diện tích đất sản xuất nông lâm nghiệp lớn; (2) có số lượng NLTQD nhiều; (3) Thực tiễn quá trình đổi mới phát triển NLTQD xuất hiện những vấn đề, yếu tố mới

5. Nội dung nghiên cứu:

- Xuất phát từ vấn đề đổi mới quản lý nhà nước đối với NLTQD là một yêu cầu bức thiết đặt ra nhằm đẩy nhanh quá trình sắp xếp đổi mới và phát triển NLTQD. Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn thực hiện “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới quản lý nhà nước đối với nông, lâm trường quốc doanh” nhằm đánh giá đúng thực trạng quản lý nhà nước đối với NLTQD, qua đó đề xuất được những giải pháp khả thi cho việc đổi mới quản lý nhà nước đối với NLTQD.ong nông, lâm, ngư nghiệp hiện nay có đáp ứng nhu cầu của HTX và tác động đến hiệu quả hoạt động của HTX trong nông, lâm, ngư nghiệp không? Cần hoàn thiện, bổ sung chính sách và giải pháp gì để phát triển HTX NLNN hoạt động hiệu quả?

6. Kết quả nghiên cứu

Xem tại đây.


Tin khác