Tham gia lớp tập huấn về Kỹ năng phân tích định tính

23/04/2007

Lớp tập huấn nâng cao năng lực nghiên cứu Khoa học công nghệ do Dự án MISPA tài trợ.

Thời gian: Ngày 15/05 - 18/05/2007: Sáng: Từ 8h30 - 11h30

                                                         Chiều: Từ 13h30 - 17h

Địa điểm: Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT

Giảng viên : Chuyên gia phân tích định tính: Jaap Voeten - Giảng viên Trường Quản lý Maastrict, Hà Lan.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh (Có phiên dịch)

Đối tượng tham gia:

- Lãnh đạo các Phòng, Bộ môn, Trung tâm, Cơ sở phía Nam

- Chủ nhiệm các đề tài,Dự án

- Các cán bộ quản lý chuyên môn kế cận, thuộc diện quy hoạch


Tin khác