Phạm vi dự án (ARD SPS). 2007 - 2012

26/02/2009

Quốc gia: Việt Nam

Ngành : Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tên văn kiện chương trình hỗ trợ ngành: Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (ARD SPS), 2007-2012

Đơn vị thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Ủy ban Nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Đắk Lắk và Đắk Nông

Thời gian: 2007-2012

Ngày bắt đầu: 01/7/2007

Tổng ngân sách hỗ trợ: 230,00 triệu Curon Đan Mạch


Tin khác