Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) kí "Bị vong lục về tiêu chuẩn hợp tác

04/12/2009

Ngày 12/11/2009, tại Quảng Tây, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam và Viện tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký “Bị vong lục về tiêu chuẩn hợp tác”

Ngày 12/11/2009, tại Quảng Tây, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam và Viện tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký “Bị vong lục về tiêu chuẩn hợp tác”

Cuộc họp giữa lãnh đạo hai nước Việt - Trung

Bị vọng lục có ba nội dung chính sau: (1) Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin tiêu chuẩn định kỳ, định kỳ trao đổi danh mục tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng, đo lường, kỹ thuật .v.v...; (2) Xây dựng cơ chế nghiên cứu hợp tác và phục vụ khách hàng, hai bên xây dựng điểm liên lạc phục vụ, cung cấp tiêu chuẩn kỹ thuật cho khách hàng Trung Việt, để cung cấp dịch vụ tư vấn về kiểm nghiệm, giấy chứng nhận v,v,,, phù hợp với tiêu chuẩn hai nước quy định. (3) Xây dựng cơ chế trao đổi chuyên gia, cử chuyên gia đi học tập, đào tạo chuyên gia am hiểu về tiêu chuẩn, kiểm nghiệm kỹ thuật, hàng năm tại Việt Nam và Quảng Tây sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề giao lưu tiêu chuẩn, kiểm nghiệm kỹ thuật. Hàng năm cử các chuyên gia của Trung Quốc sang Việt Nam học hỏi về tiêu chuẩn kỹ thuật của ASEAN, cũng như cử các chuyên gia của Việt Nam và ASEAN sang Trung Quốc học tập về tiêu chuẩn kỹ thuật của Trung Quốc và Quảng tây.


Võ Nga

Tin khác