Tháng 8 chi ngân sách nhà nước ước khoảng 56.505 tỷ đồng

01/09/2011

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 8 ước 56.505 tỷ đồng; luỹ kế chi 8 tháng đạt 480.895 tỷ đồng, bằng 66,3% dự toán.

Trong đó, chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 8 ước 10.450 tỷ đồng; luỹ kế chi 8 tháng đạt 100.620 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán. Cụ thể, đến ngày 31/8/2011, NSNN đã chi 88,4% dự toán chuyển vốn cho vay hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; 75,6% dự toán chi bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi; 73,9% dự toán chi bổ sung dự trữ quốc gia; 63,6% dự toán chi bổ sung hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp công ích quốc phòng, an ninh...
Chi trả nợ viện trợ thực hiện tháng 8 ước 7.100 tỷ đồng; luỹ kế chi 8 tháng đạt 65.150 tỷ đồng, bằng 75,8% dự toán, đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đã cam kết.
Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính (bao gồm cả chi cải cách tiền lương), thực hiện tháng 8 ước 38.955 tỷ đồng, luỹ kế chi 8 tháng đạt 315.125 tỷ đồng, bằng 67,2% dự toán. NSNN đảm bảo chi kịp thời, đầy đủ các khoản chi theo tiến độ thực hiện và dự toán được duyệt, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, hoạt động của bộ máy nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội. .... Ước đến hết tháng 8/2011, chi quốc phòng, an ninh đạt 67,4% dự toán; chi giáo dục - đào tạo đạt 66,9% dự toán; chi y tế đạt 66,7%; chi sự nghiệp văn hoá thông tin, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao đạt 66,5%; chi lương hưu và đảm bảo xã hội đạt 74,5%; chi quản lý hành chính đạt 66,5%...
Bộ Tài chính cho biết, đầu tháng 6/2011 Bộ đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên những tháng còn lại trong dự toán năm 2011 của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Hiện nay,Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển toàn bộ số tiết kiệm 10% chi thường xuyên nêu trên bổ sung tăng dự phòng NSNN năm 2011 đểtăng nguồn xử lý các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, phòng, chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh phát sinh ngoài dự toán.
Bội chi NSNN tháng 8 ước 7.675 tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng ước 38.310 tỷ đồng, bằng 31,8% mức bội chi cả năm Quốc hội quyết định và được bù đắp bằng các nguồn vay trong nước và ngoài nước theo quy định.
Riêng đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, ước đến hết tháng 8/2011, NSNN đã cấp phát và ứng chi theo chế độ cho các dự án 95.500 tỷ đồng, đạt 65,7% dự toán; vốn thực giải ngân đến các chủ đầu tư ước đạt 63,0% dự toán, tương đương mức cùng kỳ năm 2010, trong đó vốn Trung ương quản lý ước đạt 54% dự toán, vốn do địa phương quản lý ước đạt 66%. Đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, đến hết tháng 8/2011 giải ngân ước đạt 80,0% dự toán, trong đó: các dự án giao thông, thuỷ lợi ước đạt 83,7% dự toán; các dự án đầu tư nâng cấp bệnh viện ước đạt 72,8% dự toán; các dự án kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ giáo viên và nhà ở sinh viên ước đạt 73,4% dự toán..
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những biện pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; các Bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc thực hiện việc rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn kế hoạch năm 2011, trong đó đã tập trung cắt giảm, điều chuyển vốn của các dự án khởi công mới cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp cấp bách trong năm 2011. Tuy nhiên, tình hình cũng đã phát sinh một số vướng mắc cần sớm có giải pháp tháo gỡ để tránh ách tắc, lãng phí; cần triển khai các dự án có tính chất an sinh xã hội ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các dự án trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ... Trước thực trạng đó, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc này.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Tin khác