Từ ngày 1-10 miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

30/08/2011

Thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013

* Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NÐ-CP ngày 23-3-2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Theo đó, đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp là toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối; toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo; diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho: hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao hoặc công nhận đất để sản xuất nông nghiệp... Ðồng thời sẽ giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định.
* Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 121/2011/TT-BTC (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-2011) hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QÐ-TTg ngày 1-3-2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013.
Theo đó, Nhà nước hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, hỗ trợ 80% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Thông tư cũng quy định hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; 80% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; 60% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân không thuộc diện nghèo, cận nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và hỗ trợ 20% phí bảo hiểm cho tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp...
Theo Nhân dân
Nguồn: http://nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/t-ngay-1-10-mi-n-gi-m-thu-s-d-ng-t-nong-nghi-p-1.309811#tARWDIyzHXLH

Tin khác