Xây dựng NTM ở Vĩnh Long: Tạo chuyển biến về nhận thức trong cán bộ và nhân dân

30/08/2011

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa IX đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2015 toàn tỉnh có trên 20% xã đạt tiêu chí xã NTM. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị. Ông Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Phó ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của tỉnh trả lời NNVN về vấn đề này.

Đến năm 2028 Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng NTM
Với tiềm năng và sự phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế và xã hội của tỉnh, chỉ tiêu  20% số xã đạt tiêu chí NTM vào năm 2015, liệu có "khiêm tốn" không thưa ông?
Theo mục tiêu Nghị quyết của Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IX (nhiệm kỳ 2011-2015) đã đề ra, tỉnh quyết tâm phấn đấu đến 2015 có trên 20% xã đạt tiêu chí NTM (22/89 xã), khoảng 23.5%, cao hơn khoảng 3.5% so với yêu cầu chung của Trung ương. Do đó chỉ tiêu này không thấp mà cần phải có các giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao của hệ thống chính trị mới có thể đạt được.
Vậy đến giai đoạn nào tỉnh sẽ hoàn thành Chương trình xây dựng NTM?
Xây dựng NTM là công tác chiến lược lâu dài, là một trong những Chương trình Mục tiêu quốc gia. Vì vậy cần phải có quyết tâm cao và lộ trình phù hợp: Mục tiêu đến năm 2015 tỉnh quyết tâm có 22 xã đạt tiêu chí xã NTM và số xã còn lại- 72 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên; định hướng đến năm 2020 phấn đấu đạt 45-50 xã NTM; năm 2025 tỉnh đạt 70/89 xã và đến năm 2028 tỉnh phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng NTM.
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực, trong đó chú ý phát huy nội lực, phấn đấu có thể đạt mục tiêu sớm hơn.
Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đã triển khai kế hoạch và biện pháp thực hiện?
Tỉnh Vĩnh Long đã tích cực triển khai nội dung các Nghị quyết của Trung ương, Quyết định, Chương trình hành động của Tỉnh uỷ vào thực tiễn xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh ủy đã có Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 04/11/2008 về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TƯ; Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 về ban hành đề án về nông nghiệp - nông dân - nông thôn; bên cạnh đó, tỉnh cũng đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án.
Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện xây dựng NTM, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 46-QĐ/TU ngày 14/01/2011 về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM, theo đó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban chỉ đạo; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 24/3/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện xây dựng NTM qua đó chỉ đạo các cấp ủy, các sở, ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh thực hiện xây dựng NTM.
UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định 998/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 quy định và phân công các sở, ngành theo dõi, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các tiêu chí NTM của tỉnh. Sắp tới chúng tôi đề nghị một số doanh nghiệp hỗ trợ cho 22 xã điểm.
Ban Chỉ đạo các cấp đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tuyên truyền sâu rộng nhiều nội dung đến tất cả các cấp, các ngành và nhân dân, tạo chuyển biến về nhận thức trong nội bộ và nhân dân hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM. Phát động thi đua, khen thưởng, tổ chức chuyên đề về phong trào xây dựng NTM, theo đó khuyến khích tự lực cao ở mỗi cá nhân và tổ chức; có chính sách động viên khen thưởng kịp thời; sáng tạo, tìm ra cách làm hay, phù hợp, thiết thực hiệu quả. Huy động bằng nhiều nguồn lực (nhất là nội lực). Nhà nước và cấp trên chỉ hỗ trợ một phần và ưu tiên những nơi làm tốt, còn nhiều khó khăn, khắc phục tư tưởng trông chờ.
Tỉnh đã phân bổ kinh phí từ nguồn vốn Trung ương, từ các chương trình Mục tiêu quốc gia và các chương trình khác khoảng hơn 178 tỷ đồng để lập quy hoạch, xây dựng đề án, tập huấn và triển khai nhiều công trình cơ sở hạ tầng, như xây dựng đường giao thông trục chính theo chuẩn, xây dựng chợ, thành lập điểm thu gom rác thải, mở rộng hệ thống điện, xây dựng các công trình thủy lợi, nước sạch, trường học, trạm y tế, hoàn thành công tác lập quy hoạch và trình phê duyệt đề án xã NTM.
Căn cứ mục tiêu đề ra, với nhiều biện pháp chỉ đạo sát sao, Ban chỉ đạo tỉnh đã thường xuyên kiểm tra, rà soát đánh giá tiến độ xây dựng xã NTM trên địa bàn tỉnh, đúc kết các ưu, khuyết điểm, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đảm bảo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.
Khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện chương trình này, theo ông là gì?
Công tác xây dựng xã NTM hiện còn nhiều khó khăn như chưa xây dựng xong qui hoạch nông thôn mới theo quy định của Chính phủ; phần lớn nông dân còn tập quán sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, thu nhập dân cư nông thôn chưa cao, nên việc đóng góp của người dân chưa nhiều. Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề phương pháp và cách làm để huy động tối đa các nguồn lực trong khi đội ngũ cán bộ xã còn ít và yếu.
Xin cảm ơn ông!
Bốn kiến nghị với Trung ương
Với tình hình cụ thể trên địa bàn tỉnh, Bộ tiêu chí của Trung ương đưa ra để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên toàn quốc xét thấy một số chỉ tiêu chưa phù hợp như: tiêu chí kiên cố hóa kênh mương; tiêu chí về nhà văn hóa ấp; mỗi xã phải có một nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn; tương tự đối với quy định về nghĩa trang. Ngoài ra, do đặc thù là tỉnh còn nặng về sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, chúng tôi đề xuất Trung ương:
- Không áp dụng kiên cố hóa kênh mương mà chỉ thực hiện kiên cố hóa cống đập và hệ thống thuỷ lợi kết hợp giao thông theo quy hoạch;
- Thực hiện quy hoạch trung tâm văn hóa, thể thao và nghĩa trang nhân dân theo cụm xã với quy mô lớn hơn mỗi xã hiện nay;
- Thay tiêu chí có nhà văn hóa ấp bằng tiêu chí có điểm sinh hoạt văn hóa thể thao do nhà nước hoặc tư nhân đầu tư; hay trụ sở ấp gắn liền điểm sinh hoạt văn hoá.
- Nâng tỉ lệ cơ cấu lao động trong nông nghiệp đối với những tỉnh sản xuất nông nghiệp còn chiếm tỉ trọng cao như Vĩnh Long… (Ví dụ: tỉ lệ quy định của ĐBSCL hiện là 35% - đề xuất nâng lên mức 37-38%).
 
Theo Nông nghiệp Việt Nam

Nguồn:http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/135/135/135/83221/Default.aspx


Tin khác