Hội nghị các nhà Kinh tế Nông nghiệp châu Á (ASAE) lần thứ 7

10/10/2011

Nền nông nghiệp và kinh tế học nông nghiệp châu Á đối mặt với những thách thức vì sự phát triển bền vững trong tương lai

Hiệp hội các nhà Kinh tế Nông nghiệp châu Á (ASAE)
Hội nghị quốc tế ASAE lần thứ 7
 
Nền nông nghiệp và kinh tế học nông nghiệp châu Á đối mặt với những thách thức vì sự phát triển bền vững trong tương lai
 
Từ ngày 13-15 tháng 10 năm  2011
Hà Nội, Việt Nam
 
Châu Á đã nổi lên như là một khu vực kinh tế mới trong nền kinh tế thế giới, trong đó nông nghiệp đóng vai trò quan trọng cho sự thành công phát triển của khu vực. Tuy nhiên, châu Á hiện đang phải đối mặt với những thách thức của một kỷ nguyên mới. Tăng trưởng về nhu cầu lương thực trong khu vực và trên thế giới sẽ đòi hỏi những sự gia tăng trong sản xuất, kèm theo đó là nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều hơn các tài nguyên đất và nước, vốn đã rất hạn chế. Biến đổi khí hậu có thể làm giảm sản lượng và gia tăng nhiều nguy cơ đối với các cây trồng chính. Tăng trưởng kinh tế cao cũng có mặt trái của nó, đó là đói nghèo ở khu vực nông thôn, bất bình đẳng gia tăng và các vấn đề xã hội khác, điều này cho thấy việc xem xét lại mô hình cho nông nghiệp và phát triển nông thôn là một nhu cầu cần thiết. Cùng với đói nghèo ở nông thôn, sự gia tăng nhanh chóng của dân số nông thôn cũng đòi hỏi cần có nhiều cơ hội hơn và tốt hơn để kết nối họ với thị trường. Những thách thức mới làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, đòi hỏi các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách cần xem xét lại các khái niệm, các lý thuyết, các công cụ nghiên cứu cũng như quy trình và các mẫu hình nông nghiệp và phát triển nông thôn trong khu vực.
 
Hiệp hội Các nhà Kinh tế Nông nghiệp châu Á (ASAE) kính mời các nhà kinh tế nông nghiệp, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, sinh viên và các đối tượng có quan tâm tham gia Hội nghị quốc tế ASAE lần thứ VII được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 13-15 tháng 10 năm 2011.
 
Sự kiện này do Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) đồng tổ chức.
 
Các chủ đề thảo luận gồm:
·               Nông nghiệp châu Á trong phát triển
·               Biến đổi khí hậu và một nền nông nghiệp châu Á bền vững
·               Tăng cường an ninh lương thực ở châu Á
·               Phát triển hệ thống marketing thực phẩm nông nghiệp châu Á
·               Phát triển nông thôn và đô thị hóa ở châu Á
·               Đầu tư vào nông nghiệp và giảm đói nghèo ở châu Á
·               Nông nghiệp và PTNT Việt Nam: vấn đề và chiến lược
Đăng ký tham dự và thông tin chi tiết - Truy cập website chính thức của hội nghị: http://7thasae.ipsard.gov.vn/
 
 
7th ASAE International Conference
 
 
Meeting the Challenges Facing Asian Agriculture and Agricultural Economics Toward a Sustainable Future
 
 
13-16 October, 2011
Hanoi, Vietnam
 
 
Asia has been emerging as a new economic force in the world economy, in which agriculture has played critical roles for development success of the region. Yet the region is now facing a new era of challenges. Continued growth in regional and global food demand will require increased production, drawing on increasingly limited land and water resources. Climate change may reduce yields and pose increased risks to key crops. High economic growth goes along with prevailing rural poverty, rising inequality, and social conflicts, highlighting the needs to reconsider models for agriculture and rural development. Along with rural poverty, an expanding rural population will require more and better opportunities to link to markets. Those new challenges raise new issues for both researchers and policy-makers to reconsider concepts, theories, research tools as well as processes and patterns of agriculture and rural development in the region.
 
Taking this momentum, the Asian Society of Agricultural Economists (ASAE) invites agricultural economists and other development practitioners, policymakers, academicians, researchers, and students to participate in the Seventh ASAE International Conference to be held in Hanoi, Vietnam on 13-15 October 2011.
 
This event is co-organized by Institute of Policy and Strategy for Agricultural and Rural Development (Ministry of Agriculture and Rural Development of the Socialist Republic of Vietnam)
 
The sub-themes include:
  • Asian Agriculture in Development
  • Climate Change and Sustainability of Asian Agriculture
  • Strengthening Food security in Asia
  • Development in Asian Agro-food Marketing
  • Rural development and urbanization in Asia
  • Agricultural Investment and Poverty Reduction in Developing Asia
  • Vietnamese Agriculture and Rural Development, Problems and Strategies
For register and detail information - Visit 7thASAE homepage : http://7thasae.ipsard.gov.vn/
 
 
IPSARD trân trọng thong báo 

Tin khác