Quy mô sử dụng đất nhỏ lẻ gây khó cho mô hình cánh đồng mẫu lớn

25/10/2012

Đó là một trong những kết quả từ cuộc Họp báo công bố “Báo cáo kết qủa Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011” diễn ra ngày 25 tháng 10 năm 2012 tại Hà Nội.

Theo đó, quy mô sử dụng đất đai bước đầu chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa song vẫn chậm. Cả nước hiện có 11,95 triệu hộ có sử dụng đất sẩn xuất nông nghiệp, tăng 295 nghìn hộ (2,5%) so với năm 2006. Nhìn chung, quy mô đất của hộ phổ biến là nhỏ lẻ. Đến năm 2011 vẫn còn 69% số hộ sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có quy mô dưới 0,5ha; 43,7 số hộ có quy mô dưới 0,2ha. Quy mô nhỏ lẻ này phần nào đã hạn chế ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp.Tuy nhiên, tích tụ ruộng đất đã có dấu hiệu tích cực để đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa lớn, đó là năm 2011 cả nước có 740 nghìn hộ (chiếm 6,2%) có quy mô đất sản xuất nông nghiệp từ 2ha trở lên, tăng 55 nghìn hộ (8,1%) so với năm 2006.
 Quang cảnh cuộc họp báo (Ảnh: AGROINFO)
 
Quy mô sử dụng đất trồng lúa vẫn ở tình trạng nhỏ lẻ
Cả nước hiện có hơn 9,27 triệu đơn vị, hộ có sử dụng đất trồng lúa chiếm tỉ trọng lơn trong tổng số hộ có sử dụng đất sản xuất nông nghiệp (77,6 ha). 85% tổng số hộ có sử dụng đất trồng lúa có diện tích dưới 0,5ha, trong đó 50% chỉ sử dụng dưới 0,2ha đã phản ánh thực trạng nền sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất lúa nói riêng đến nay vẫn ở tình trạng nhỏ lẻ, gây khó khăn cho chủ trương phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn ở Đồng bằng sông Hồng, các vùng miền Bắc và miền Trung. Riêng đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất lúa lớn nhất cả nước đã có những khởi sắc với tỉ lệ hộ sử dụng đất có quy mô lớn, chiếm 87% các hộ có sử dụng từ 2ha trở lên, làm tiền đề cho việc tích tụ ruộng đất trồng lúa, thực hiện chủ trương phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn của quốc gia.
Cũng theo Báo cáo điều tra này, năm 2011, tổng diện tích đất nông nghiệp là gần 26,21 triệu ha, chiếm gần 75% diện tích tự nhiên của cả nước, được chia ra: Đất sản xuất nông nghiệp 10,13 triệu ha (38,64%); đất lâm nghiệp gần 15,37 triệu ha (58,63%); đất nuôi trồng thủy sản gần 690 nghìn ha (2,63%) và đát nông nghiệp khác gần 26,1 nghìn ha (0,1%).
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011 được thực hiện trên phạm vi cả nước vào thời điểm 01/7/2011 theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc tổng điều tra được tiến hành theo chu kỳ 5 năm một lần theo Chương trình điều tra quốc gia và là lần thứ 4 ở nước ta (những lần trước thực hiện vào 1994, 2001 và 2006). Mục đích chủ yếu của Tổng điều tra lần này nhằm thu nhập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản để:
I) Đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống của người dân
II) Đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung trong chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu trong khu vực nông nghiệp nông thôn
III) Xây dựng cơ sở dữ liệu của khu vực nông nghiệp và nông thôn, phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ của các năm tiếp theo.
Theo: Tổng Cục thống kê
 
AGROINFO

Tin khác