Giữ vững vị trí trong nhóm 10 nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới

12/03/2012

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản cần thực hiện được mục tiêu chung là: tiếp tục phát triển xuất khẩu thủy sản theo hướng bền vững, khả năng cạnh tranh cao, giữ vững vị trí trong nhóm 10 nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới.

Ngày 7/3/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 279/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản cần thực hiện được mục tiêu chung là: tiếp tục phát triển xuất khẩu thủy sản theo hướng bền vững, khả năng cạnh tranh cao, giữ vững vị trí trong nhóm 10 nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới. Phát triển xuất khẩu vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển nuôi trồng, khai thác và dịch vụ thủy sản, góp phần ổn định, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống cho nông, ngư dân. 
Cũng theo Quyết định trên, mục tiêu đến 2015 đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thủy sản hành năm trên 8%; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 7,5 tỷ USD; tỷ trọng giá trị gia tăng đạt trên 60%; giá trị sản phẩm xuất khẩu từ nuôi trồng thủy sản chiếm khoảng 70%. Đến năm 2020, tiếp tục là ngành xuất khẩu chủ lực, góp phần quan trọng đưa kinh tế nông thôn phát triển bền vững, với tốc độ tăng trưởng khoảng trên 7%, giá trị xuất khẩu dự kiến đạt mức 10-10,5 tỷ USD. 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=511650


Tin khác