Kế hoạch thực hiện của tỉnh Đắk Nông

30/03/2009

Các hoạt động hỗ trợ tại Tỉnh Đắk Nông bao gồm 4 mảng: (i) Khuyến nông dựa theo nhu cầu, thông tin và đào tạo cho nông dân, (ii) Sản xuất, bảo quản, chế biến và mar-keting, (iii) Lập kế hoạch địa phương và Xây dựng năng lực, và (iv) Hỗ trợ giao đất giao rừng. Ngoài ra, còn có một số hỗ trợ cho các hoạt động chuẩn bị và hỗ trợ kỹ thuật. Hỗ trợ dựa trên nguyên tắc lập kế hoạch từ dưới lên, khuyến nông dựa trên nhu cầu, khuyến nông theo nhóm thông qua các nhóm nông dân sở thích, đào tạo tiểu giảng viên và phương pháp nông dân tập huấn cho nông dân. Bên cạnh đó, hỗ trợ còn nhấn mạnh đến một loạt các vấn đề liên ngành như môi trường, dân tộc, quản lý nhà nước, giới và HIV/AIDS.

Dưới đây là các kế hoạch thực hiện dự án của Tỉnh Đắc Nông:

Giai đoạn khởi động

Hoàn thành tổ chức hệ thống hành chính

Hoàn thành mẫu qui trình quản lý chung (bao gồm các qui chế và thủ tục hoạt động cho Quĩ phát triển xã và thôn/buôn)

Xác định, lựa chọn các cơ sở cung cấp dịch vụ chính và cho họ có đủ thời gian để liên hệ và huy động những người có thể làm giảng viên

Đánh giá nhu cầu về đào tạo giảng viên nguồn (ToT)

Đào tạo giảng viên nguồn cho một nhóm các cán bộ chủ chốt từ tỉnh, các huyện và các cơ sở tư nhân (bao gồm cả các tổ chức quần chúng) để họ trở thành một phần trong số các giảng viên sau này.

Chi tiết các kế hoạch thực hiện cho toàn bộ giai đoạn thực hiện 5 năm, bao gồm kế hoạch chi tiết và ngân sách cho năm 2008

Cụ thể hóa các chỉ số đánh giá

Thành lập hệ thống theo dõi

Lựa chọn các xã trong những huyện mục tiêu để bắt đầu chương trình

Lựa chọn một cơ sở cung cấp dịch vụ đảm nhiệm công tác hỗ trợ tổ chức các Nhóm nông dân sở thích và các Lớp học đầu bờ trong các xã đã chọn

Tổ chức các Nhóm nông dân sở thích và các Lớp học đầu bờ, xác định nhu cầu đào tạo, tập huấn

Phân tích nhu cầu hỗ trợ nâng cấp trang thiết bị văn phòng của tỉnh, các huyện và các xã, tiến hành mua sắm thiết bị

Khuyến nông dựa theo nhu cầu, thông tin và đào tạo cho nông dân

Chuẩn bị kế hoạch tập huấn cho các Nhóm nông dân sở thích và các lớp học đầu bờ

Tập huấn cho những nam nữ nông dân trẻ có lòng nhiệt tình

Hợp đồng với các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ thuật và tiến hành đào tạo kỹ thuật

Xác định các biện pháp kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi gia súc và canh tác (nông) lâm nghiệp cần kiểm chứng

Thử nghiệm, kiểm chứng các kỹ thuật canh tác (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp) và phân tích kết quả.

Nhân rộng các mô hình kiểm chứng thành công

Thu thập và phổ biến các kiến thức bản địa về canh tác và lâm nghiệp (thu thập kiến thức, tổ chức các buổi hội thảo, đào tạo và chuẩn bị tài liệu đào tạo)

Chuẩn bị và tổ chức các lớp học chữ và ngôn ngữ

Xác định nhu cầu về tài liệu thông tin và tập huấn và chuẩn bị tài liệu

Thành lập các thư viện thôn/buôn

Xây dựng năng lực cho các cán bộ địa phương trong cung cấp dịch vụ khuyến nông (xác định nhu cầu đào tạo, đào tạo, kiểm tra thí điểm)

Đánh giá nhu cầu cần thiết về trang thiết bị và mua sắm thiết bị cho Sở Nông nghiệp và PTNT và ở cấp huyện

Tăng cường năng lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ tại địa phương (đánh giá nhu cầu đào tạo, và tiến hành các khoá đào tạo)

Nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến vấn đề giới

Chuẩn bị và phổ biến thông tin về HIV/AIDS

Nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến môi trường

Sản xuất, bảo quản, chế biến và marketing

Lựa chọn các công nghệ/ kinh nghiệm và các hệ thống canh tác cải tiến tại các vùng cao khác của Việt Nam và nước ngoài, thử nghiệm và giới thiệu triển khai

Các nghiên cứu khả thi về marketing

Tập huấn cho các nhóm nông dân về các chủ đề liên quan đến thị trường, phát triển kinh doanh

Nâng cấp các hệ thống lưu kho, vận chuyển và hệ thống chung chuyển, hỗ trợ cho các cơ sở kinh doanh nhỏ, hỗ trợ cho công tác marketing tại địa phương

Nghiên cứu hiện trạng xử lý và bảo quản sau thu hoạch tại các huyện mục tiêu của Chương trình. Phân tích kết quả

Tập huấn về xử lý sau thu hoạch, triển khai các công nghệ bảo quản cải tiến

Hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất thủ công truyền thống thông qua các hoạt động như điều tra thị trường, tập huấn và hỗ trợ sản xuất

Quĩ phát triển thôn/buôn sẽ hỗ trợ để tăng thu nhập từ sản xuất

Nghiên cứu về hiện trạng hạ tầng thuỷ lợi, các hình thức tổ chức đối với người sử dụng và hiện trạng duy tu bảo dưỡng các cơ sở vật chất.

Cải thiện tổ chức và quản lý các hệ thống thuỷ lợi quy mô nhỏ (tiến hành các khảo sát, lập nhóm người sử dụng, tiến hành đào tạo và thiết lập các phương pháp)

Xác định nhu cầu đào tạo cho các cán bộ xã, huyện và tỉnh về lập kế hoạch từ dưới lên

Lập kế hoạch và tiến hành tập huấn cho các cán bộ cấp xã và lãnh đạo thôn/buôn

Lập kế hoạch và tổ chức tham quan các địa phương khác trong nước

Xác định nhu cầu nâng cấp trang thiết bị trong các xã, phân loại ưu tiên và tiến hành mua

Xem xét lại quy trình lập kế hoạch, điều chỉnh để phù hợp với nguyên tắc lập kế hoạch từ dưới lên và có các ý kiến phản hồi

Thành lập Quỹ Phát triển xã và thôn bản (bao gồm các quy trình, thủ tục và thủ tục đăng ký xin cấp hỗ trợ)

Lập kế hoạch theo yêu cầu bằng cách rà soát lại và cập nhật các kế hoạch của địa phương

Lập kế hoạch và giới thiệu hệ thống lập kế hoạch và quản lý hộ thông qua tập huấn và mô hình “láng giềng tốt”

Chia sẻ kinh nghiệm và các bài học

Hỗ trợ giao đất giao rừng

Tập huấn về hệ thống hành chính và luật pháp

Đào tạo về tiềm năng kinh tế trong của việc giao đất giao rừng và các phương án sở hữu đất khác nhau cho nông dân và các cán bộ kỹ thuật địa phương

Lựa chọn khu vực thí điểm, phân ranh giới và đăng ký đất

Nhân rộng

Khảo sát, sơ kết và Đánh giá

Đánh giá, sơ kết hàng năm

Đánh giá giữa kỳ

Cập nhật số liệu hiện trạng đầu kỳ


(Báo cáo tiến độ hợp phần tỉnh Đắc Nông)

Tin khác