Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và PTNT năm 2008 hợp phần tỉnh Lai Châu

30/03/2009

Tuy chỉ giới hạn ở một số các hoạt động mới được bắt đầu bởi BQL đang chờ hướng dẫn tài chính để thực hiện. Các hoạt động sau đã được lên kế hoạch và sẽ được thực hiện ngay sau khi có hướng dẫn tài chính và nguồn vốn được chuyển đến - Tổ chức thành lập các nhóm nông dân sở thích: Dự kiến sẽ thành lập 533 nhóm nông dân sở thích.

- Đào tạo giảng viên nguồn cho cán bộ nòng cốt của tỉnh, huyện, các cơ quan đoàn thể và khu vực tư nhân. Dự kiến số lượng các học viên được đào tạo để trở thành giảng viên nguồn là 500 người. Những người này sẽ là các giảng viên và nhóm hỗ trợ cho Chương trình trong suốt giai đoạn hoạt động.

- Nội dung đào tạo bao gồm: Đào tạo về phương pháp đào tạo có sự tham gia, phương pháp nông dân tập huấn cho nông dân, phương pháp lập kế hoạch đào tạo, lập kế hoạch từ dưới lên… Ngoài ra còn có các chuyến tham quan các tỉnh khác đã có kinh nghiệm về các vấn đề này.

- Các xã được lựa chọn để bắt đầu chương trình: Bao gồm 46 xã thuộc 3 huyện mục tiêu bao gồm:

+ Huyện Than Uyên: 22 xã.

+ Huyện Tam Đường 14 xã.

+ Huyện Sìn Hồ: 10 xã.

- Mô hình sản xuất cá lúa và cá ao mới được thực hiện gần đây ở xã Ma Quai và xã Nậm cuổi huyện Sìn Hồ với 46 hộ dân tham gia với nguồn tài chính của huyện Sìn Hồ và sẽ được Chương trình hoàn trả lại sau.

- Một số nội dung khác sẽ được ưu tiên thực hiện trong năm 2008:

+ Tổ chức cuộc họp thành lập nhóm nông dân sở thích và đào tạo ban đầu:

+ Triển khai một số mô hình sản xuất như: Mô hình nuôi cá ao, mô hình nuôi cá xen canh lúa, mô hình máy xay sát thóc ngô.

+ Mua sắm, cung cấp trang thiết bị văn phòng các cấp (Tỉnh, huyện, xã) và trang thiết bị thí nghiệm cần thiết cho hoạt động của Chương trình.

+ Chi phí hành chính như chi trả lương cho cán bộ của Chương trình...


(Báo cáo tiến độ hợp phần tỉnh Lai Châu)

Tin khác