Hoà Bình: Đẩy nhanh tiến độ lập đề án và quy hoạch xây dựng nông thôn mới

16/03/2011

Ngày 14/3, UBND tỉnh Hoà Bình đã họp với lãnh đạo các huyện và các sở, ngành liên quan để triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2011.

Đến hết năm 2010, 11 huyện, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh đề ra. Tuy nhiên, theo báo cáo sơ bộ, tiến độ triển khai công tác điều tra, đánh giá thực trạng và lập đề án xây dựng NTM cấp xã là rất chậm, không thể hoàn thành theo tiến độ đề ra. Hiện tại, mới có 11 xã điểm cơ bản hoàn thành công tác khảo sát, điều tra đánh giá thực trạng nông thôn, 180/191 xã chưa có báo cáo đầy đủ đánh giá thực trạng nông thôn và chưa xây dựng được đề án xây dựng NTM. Vẫn còn một số xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn), Hiền Lương (Đà Bắc), Phong Phú (Tân Lạc) chưa chủ động trong việc mời các đơn vị tư vấn có đủ điều kiện, tiêu chuẩn năng lực và kinh nghiệm để thực hiện công tác tổ chức lập quy hoạch xây dựng NTM cấp xã, nên việc lập đồ án quy hoạch của xã còn lúng túng như. Hầu hết các xã mới đạt từ 3-5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, riêng xã Yên Mông (thành phố Hoà Bình) đạt 7/19 tiêu chí.
 
Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2011 là: tổ chức tập huấn đào tạo bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ chỉ đạo và vận hành chương trình; tích cực vận động, tuyên truyền sâu rộng trong cư dân nông thôn để từng người dân hiểu và tự giác tham gia vào công cuộc xây dựng NTM; tập trung chỉ đạo thực hiện lập đề án và quy hoạch xây dựng NTM cấp xã; sắp xếp, lựa chọn triển khai trước một số nội dung phù hợp với từng địa phương.
 
Năm 2011, Hoà Bình được phân bổ trên 28 tỉ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. UBND tỉnh yêu cầu hết tháng 3, 11 xã điểm của tỉnh phải hoàn thành đề án và quy hoạch xây dựng NTM, hết năm 2011 có 150/191 xã (trên 70%) số xã trong tỉnh hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng NTM; phấn đấu đến năm 2015 có 20% số xã đạt chuẩn NTM (khoảng 40 xã, bình quân 3/4 xã/huyện) và đến năm 2020, 50% xã đạt chuẩn./.
 
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=450148


Tin khác