Làm chuyển biến nhận thức về NTM

17/05/2011

Nghị quyết Trung ương 7 khoá 10 và chương trình xây dựng nông thôn mới là cơ sở, động lực để Thái Nguyên phấn đấu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đến nay, chương trình NTM đã được tỉnh Thái Nguyên xây dựng thành chương trình hành động, ra các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản hướng dẫn thực hiện, tập huấn và kiện toàn BCĐ các cấp. Tỉnh phấn đấu đến năm 2015 sẽ có 35 xã đạt tiêu chí NTM. Trở ngại của việc thực hiện chương trình trên là nhận thức của nhân dân, thậm chí là của cả một số cán bộ cơ sở còn phiến diện.

Xây dựng NTM không phải là chương trình thi công hạ tầng cơ sở để giải ngân nguồn vốn hỗ trợ, nó phải được thực hiện như một cuộc vận động lớn, một cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đó là chương trình của dân, do dân và vì nhân dân. Từ kinh nghiệm tích luỹ được trong quá trình công tác, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khoá 13, bản thân tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thông qua đó, truyền đạt, giải thích và vận động nhân dân. Làm thế nào để mỗi người dân nhận thức được chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chương trình của chính mình, mang lại cuộc sống no ấm hạnh phúc cho gia đình mình. Khi đã làm chuyển biến được tư duy, nhận thức của người dân thì nhân dân sẽ là người chủ động xây dựng kinh tế hộ vững mạnh và tự giác, nhiệt tình xây dựng NTM.
Cùng với việc lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực với QH và các cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương, chúng tôi sẽ đề xuất với QH chú trọng xây dựng, phát triển nguồn nhân lực kết hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động một cách đồng bộ, hợp lý. Đây là 1 trong 3 khâu đột phá để thực hiện mục tiêu xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Kiến nghị xây dựng các cơ chế, chính sách tích cực hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X). Đồng thời đề nghị tiếp tục xây dựng, ban hành các quy định, cơ chế, chính sách bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, thực hiện các chính sách xã hội đồng bộ.
Ứng cử viên ĐBQH Phạm Xuân Đương, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
AGROINFO – Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam

Nguồn:http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/1/1/1/78275/Default.aspx


Tin khác