Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng

29/06/2011

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 34/2011/QÐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QÐ-TTg ngày 14-8-2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phải nộp một bộ hồ sơ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với khu rừng do Thủ tướng Chính phủ quyết định xác lập, hoặc một bộ hồ sơ cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đối với khu rừng do UBND cấp tỉnh, thành phố quyết định xác lập. Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn phải có phương án khai thác rừng; UBND cấp huyện phê duyệt hoặc ủy quyền cho phòng chức năng của cấp huyện phê duyệt phương án khai thác rừng.
Về thẩm quyền cho phép khai thác, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổng hạn mức khai thác hằng năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo sản lượng khai thác hằng năm, hướng dẫn các địa phương quản lý cụ thể sản lượng khai thác...
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19-8.
Theo Báo Nhân dân

Nguồn:http://nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/kinh-te/kinh-t-tin-chung/s-a-i-b-sung-m-t-s-i-u-quy-ch-qu-n-l-r-ng-1.301742#9wdzHrPMOttZ


Tin khác