Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011: Cải thiện mức sống cư dân nông thôn

27/06/2011

Từ ngày 1.7 đến 30.7, trên toàn quốc sẽ diễn ra cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011. Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Duy Lượng - thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra T.Ư, trao đổi với NTNN về một số nội dung quan trọng trong cuộc tổng điều tra.

Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Lượng cho biết, cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 được thực hiện theo Quyết định số 1785/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc tổng điều tra có phạm vi toàn quốc, đối tượng điều tra rất lớn, nội dung điều tra phức tạp, thời gian điều tra kéo dài…
Nuôi trồng thủy sản là một đối tượng của cuộc tổng điều tra.
 
Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản lần này nhằm mục đích gì, thưa ông?
- Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011 nhằm 3 mục đích chính sau: Đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương; đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung trong các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực nông nghiệp và nông thôn. Qua đây còn nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu của khu vực nông nghiệp và nông thôn, phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ của các năm tiếp theo…
Cuộc tổng điều tra năm 2011 có ý nghĩa quan trọng là thiết lập căn cứ để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tới và mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
Xin ông cho biết một số nội dung quan trọng trong cuộc tổng điều tra lần này?
“Cuộc tổng điều tra lần này sẽ đưa ra thực trạng điều kiện sống của cư dân nông thôn; phản ánh tích luỹ và khả năng huy động vốn; tình hình vay vốn; khả năng tiếp cận tín dụng...” - Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Duy Lượng
- Nội dung điều tra rất rộng và phức tạp. Nhưng có một số nội dung quan trọng mà cuộc tổng điều tra lần này tập trung làm rõ là thực trạng sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; thực trạng nông thôn và thông tin về cư dân nông thôn.
Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản có những nội dung quan trọng như số lượng đơn vị sản xuất, quy mô, năng lực, tiếp cận thông tin của cách sản xuất, kinh tế trang trại, ứng dụng tiến bộ KHKT... Trong lĩnh vực nông thôn quan tâm tới thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn; kinh tế hộ…
Như vậy, cuộc tổng điều tra lần này liên quan đến lợi ích thiết thực của ND?
- Đúng vậy! Nhiều nội dung trong cuộc tổng điều tra lần này có liên quan đến lợi ích thiết thực, nhu cầu thiết yếu của hội viên, ND hiện nay. Chẳng hạn ở mảng thông tin về cư dân nông thôn, cuộc tổng điều tra lần này sẽ đưa ra thực trạng điều kiện sống của cư dân nông thôn; phản ánh tích luỹ và khả năng huy động vốn; tình hình vay vốn; khả năng tiếp cận tín dụng; thực trạng về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Đây cũng là những lĩnh vực mà các cấp Hội ND trong cả nước quan tâm, bởi liên quan nhiều đến công tác hội và phong trào ND trong thời gian qua, như hoạt động hỗ trợ, dịch vụ về vốn, dạy nghề cho ND…
Nhiệm vụ của các cấp Hội trong cuộc tổng điều tra này là gì, thưa ông?
- Từ T.Ư đến cấp xã, phường, thị trấn, Hội ND là thành viên của Ban chỉ đạo cùng cấp. Các cấp Hội ND trong cả nước có vai trò chủ yếu là tham gia tuyên truyền sâu rộng, vận động hội viên, ND, chủ trang trại, gia trại tích cực hưởng ứng và tham gia trả lời đầy đủ, chính xác thông tin trong phiếu điều tra.
Các cấp Hội ND cần giải thích rõ để hội viên, ND hiểu rằng, thông tin thu thập được trong cuộc tổng điều tra lần này sẽ giúp các cấp, các ngành hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn, nông nghiệp và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước và ở từng địa phương. Đây là những lợi ích lâu dài mà nông hộ, trang trại sẽ được thụ hưởng.
Xin cảm ơn Phó Chủ tịch!
Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn:http://danviet.vn/47928p1c34/cai-thien-muc-songcu-dan-nong-thon.htm


Tin khác