Hai nội dung trong quy hoạch nông thôn mới

29/06/2011

Quy hoạch nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ đầu tiên và cũng là trọng tâm trong năm 2011. NTNN xin giới thiệu một số nội dung về quy hoạch NTM tại điều 7 của Thông tư liên tịch số 26 về hướng dẫn xây dựng NTM.

Quy hoạch NTM có 2 nội dung:
- Quy hoạch sử dụng đất bố trí dân cư và hạ tầng công cộng theo chuẩn NTM.
- Quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp (bao gồm: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp), đất cho sản xuất công nghiệp - dịch vụ và hạ tầng phục vụ sản xuất kèm theo.
Nhiệm vụ quy hoạch bao gồm:
- Xây dựng quy hoạch chung: Sản phẩm của quy hoạch chung là 1 bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 và bản thuyết minh quy hoạch.
- Xây dựng quy hoạch chi tiết cho: Khu dân cư và hạ tầng công cộng khu dân cư. Quy hoạch chi tiết khu sản xuất nông nghiệp kèm hạ tầng cho khu này. Sản phẩm của quy hoạch chi tiết là các bản đồ tỷ lệ 1/2.000 và bản thuyết minh quy hoạch.
Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch NTM xã:
- Đối với quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết sử dụng đất bố trí dân cư và hạ tầng công cộng... thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09 ngày 4.8.2010 của Bộ Xây dựng.
- Đối với quy hoạch chi tiết sử dụng đất sản xuất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07 ngày 8.2.2010 của Bộ NNPTNT.
Quản lý quy hoạch:
- Đất quy hoạch các công trình hạ tầng (khu dân cư và khu sản xuất) sau khi được phê duyệt phải cắm mốc chỉ giới để quản lý nhằm tránh xâm hại.
- UBND xã xây dựng quy chế quản lý quy hoạch để đảm bảo xây dựng đúng quy hoạch, tránh lấn chiếm hoặc làm sai quy hoạch.
- Đối với công trình xây dựng nhà ở dân cư: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL nghiên cứu, thiết kế mẫu một số mô hình nhà ở, công trình phụ trợ, bố trí khuôn viên phù hợp với bản sắc văn hóa từng vùng.
Quản lý, thanh quyết toán kinh phí quy hoạch:
- Kinh phí quy hoạch do ngân sách nhà nước cấp.
- Mức kinh phí quy hoạch cho cấp xã do UBND tỉnh quy định phù hợp với thực tế trong tỉnh.
- Quy hoạch NTM xã do UBND xã làm chủ đầu tư, có thể tự làm hoặc thuê tư vấn một số phần việc.
Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn: http://danviet.vn/48134p1c34/hai-noi-dung-trong-quy-hoach-nong-thon-moi.htm


Tin khác