Bắc Giang: Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

31/08/2011

Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Bắc Giang phấn đấu đến năm 2015, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 2,4 lần so với hiện nay.

Tính đến hết quí 2/2011, tổng số doanh nghiệp đăng ký (DNĐK) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là 2.574 đơn vị, với số vốn đăng ký(ĐK) trên 14. 400 tỷ đồng; trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là 2.497 đơn vị, chiếm 97%. Ngoài ra còn có 471 đơn vị đăng ký các chi nhánh, văn phòng đại diện, riêng trong giai đoạn 2006- 2010 đã có 1.730 đơn vị được thành lập mới, gấp 2,3 lần giai đoạn 2001-2005.
Sự phát triển doanh nghiệp nói chung và các DNNVV có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh (Tỷ trọng đóng góp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào GDP của tỉnh chiếm 35%). Các DNNVV có số vốn đầu tư ban đầu không lớn, nhưng được hình thành và phát triển rộng khắp ở cả đô thị và nông thôn; ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực; có khả năng huy động và khai thác các nguồn lực, tiềm năng, tạo cơ hội cho nhiều tầng lớp dân cư có thể tham gia đầu tư, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh hơn giữa các thành phần kinh tế. Những năm qua tỷ trọng đóng góp của DNNVV trong GDP của tỉnh là 30%; giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho 88.090 người lao động; chiếm tỷ trọng 17,1% tổng thu ngân sách trên địa bàn. Sự phát triển và kết quả hoạt động của các DNNVV trong những năm qua đã huy động được các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Kết quả trên đã tạo thêm cơ sở, động lực cho phát triển mạnh DNNVV của tỉnh Bắc Giang đến năm 2015. Với mục tiêu tăng tốc độ phát triển DNNVV cả về số lượng và chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần tăng thu ngân sách, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh; gải quyết công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Số lương doanh nghiệp được thành lập mới tăng 2,4 lần, mỗi năm đăng ký thành lập mới khoảng 600 DN; mỗi năm tạo thêm khoảng 9.000 chỗ làm mới. Hàng năm có trên 10% số DN được hỗ trợ đổi mới nâng cao năng lực, công nghệ, trình độ kỹ thuật; 30% DN được trợ giúp pháp lý; trên 40% DN được hỗ tợ thông tin và tư vấn doanh nghiệp. Tỷ trọng đóng góp của DNNVV vào GDP của tỉnh chiếm từ 35%.
11 nhóm nhiệm vụ giải pháp phát triển DNNVV ở Bắc Giang, trước hết là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; hoàn thiện và thực hiện tôt cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông" nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí cho các doanh nghiệp. Thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV để giúp các DNNVV có thêm điều kiện vay vốn khi không có đủ tài sản thế chấp, khơi thêm nguồn vốn tín dụng giúp các DN tăng cường năng lực tài chính để sản xuất kinh doanh; thành lập quỹ phát triển DNNVV. công bố công khai quỹ đất, đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp, làng nghề cho các DNNVV thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh. Khuyến khích các DNNVV phát triển và mở rộng sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm công nghiệp phụ trợ. Cung cấp thông tin thị trường trong nước và nước ngoài về giá cả, nguồn cung ứng nguyên phụ liệu, trang thiết bị công nghệ, thị trường tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu có ưu thế cạnh tranh. Tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn cho các DNNVV trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh; đăng ký đầu tư; thuê đất đai; quản trị doanh nghiệp; quyết toán thuế; kỹ năng hội nhập kinh tế. Hình thành mạng lưới tư vấn pháp luật, nhất là pháp luật kinh doanh...
Để thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển DNNVV đến năm 2015, tỉnh Bắc Giang xác định 50 đầu việc phải làm và giao cụ thể cho từng cơ quan, ban, ngành chức năng tổ chức thực hiện. Trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư có 10 việc phải làm, như được tỉnh giao làm đầu mối, chủ trì phới hợp với các ban, ngành xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm và 5 năm; các chính sách phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy chế phới hợp liên ngành trong quản lý doanh nghiệp; xây dựng quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện kết nối thông tin trong hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia; tư vấn pháp lý, đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và các thủ tục hành chính khác để trợ giúp phát triển doanh nghiệp .
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30066&cn_id=475648


Tin khác