Ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hoá và hiện đại hoá Nông nghiệp và PTNT-----9h30 sáng Thứ Năm, ngày 22/06/2006.

01/12/2006

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ Khoa học công nghệ kính mời đại diện đến dự họp báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án 95 “ Ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hoá và hiện đại hoá Nông nghiệp và PTNT” N

9h30 sáng Thứ Năm, ngày 22/06/2006.

Phòng họp 103B6, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Tin khác