Sửa đổi quy định về thu tiền thuê đất

08/08/2011

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 94/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo đó, trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm thì tỷ lệ để tính đơn giá thuê đất một năm bằng 1,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND cấp tỉnh quy định hoặc quyết định theo quy định (mức cũ là 0,5%). Ðối với đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ thì căn cứ thực tế địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định tỷ lệ để tính đơn giá thuê đất nhưng cao nhất không quá hai lần tỷ lệ quy định tại trường hợp thứ nhất (mức cũ không quá bốn lần, bằng 2%). Ðối với đất thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo danh mục do Chính phủ quy định; đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo danh mục do Chính phủ quy định thì căn cứ thực tế địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định tỷ lệ để tính đơn giá thuê đất ít nhất không dưới 0,5 lần tỷ lệ quy định tại trường hợp thứ nhất.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-8.
Theo Nhân dân

Tin khác