Thành lập Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã

20/06/2011

Theo Thông tư liên tịch số 26 của các Bộ NNPTNT, KHĐT, Tài chính về hướng dẫn xây dựng NTM vừa được công bố ở cấp xã sẽ được thành lập Ban quản lý xây dựng NTM, còn cấp thôn là Ban phát triển thôn.

Đối với cấp xã, các bước thành lập như sau:
-UBND cấp tỉnh quyết định việc thành lập hoặc không thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM ở cấp xã. Trường hợp thành lập, thành phần Ban chỉ đạo xây dựng NTM ở cấp xã do UBND tỉnh quyết định.
-Thành lập Ban Quản lý xây dựng NTM cấp xã do UBND tỉnh quyết định thành lập. Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND xã làm phó trưởng ban. Thành viên là một số công chức xã, đại diện một số ban, ngành, đoàn thể chính trị xã và trưởng thôn. Thành viên Ban quản lý xã chủ yếu hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
Ở các xã sẽ được thành lập Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã.
 
- Ban quản lý xã trực thuộc UBND xã, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và sử dụng con dấu của UBND xã trong hoạt động giao dịch với các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.
- Ban quản lý xã có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:
+ Ban quản lý xã là chủ đầu tư các dự án, nội dung xây dựng NTM trên địa bàn xã.
+ Tổ chức xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch tổng thể và kế hoạch đầu tư hàng năm xây dựng NTM của xã, lấy ý kiến các cộng đồng dân cư trong toàn xã và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Tổ chức và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện, giám sát các hoạt động thực thi các dự án đầu tư trên địa bàn xã.
+ Quản lý và triển khai thực hiện các dự án, nội dung bao gồm việc thực hiện các bước từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn giao và đưa dự án vào khai thác, sử dụng...
Ở cấp thôn, bản, ấp (gọi chung là thôn): Thành lập Ban phát triển thôn, thành viên do cộng đồng thôn trực tiếp bầu và chủ tịch UBND xã có quyết định công nhận. Ban phát triển thôn có một số nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:
-Tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, phương pháp; các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, cộng đồng thôn trong quá trình xây dựng NTM.
-Tổ chức lấy ý kiến của người dân trong thôn tham gia góp ý vào bản quy hoạch, bản đề án xây dựng NTM chung của xã theo yêu cầu của Ban quản lý xã.
-Tổ chức xây dựng các công trình hạ tầng do Ban quản lý xã giao nằm trên địa bàn thôn (đường giao thông, đường điện liên xóm, liên gia; xây dựng trường mầm non, nhà văn hóa thôn)...
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn:http://danviet.vn/47036p1c34/thanh-lap-ban-quan-ly-xay-dung-ntm-cap-xa.htm


Tin khác