Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên giai đoạn II (MUTRAP II)-----8h30 sáng ngày 29-6-2006.

01/12/2006

Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên giai đoạn II (MUTRAP II) do Uỷ ban Châu Âu tài trợ và Bộ Thương mại thực hiện nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực cho Chính phủ và các Bộ, Ngành hữu quan trong việc gia nhập WTO và thực hiện các nghĩa vụ và cam kết WTO. Trong k

8h30 sáng ngày 29 tháng 6 năm 2006

Bộ Thương Mại, số 21 Ngô Quyền, Hà Nội.

Tin khác