Lớp tập huấn về "Các phương pháp thu thập, quản lý , mô tả và xử lý dữ liệu, các mô hình phân tích dữ liệu" do Giáo sư trường Đại học Copenhaghen giảng dạy.

01/12/2006

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Hỗ trợ hoạch định chính sách và nghiên cứu nông thông do Chương trình Hỗ trợ Ngành nông nghiệp - DANIDA tài trợ, trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp tổ chức lớp tập huấn về Các phương pháp thu thập, quản lý , mô tả

Từ 20/11 - 24/11/2006

Hội trường Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT

Tin khác