Hội thảo, nghiệm thu cấp Viện các đề tài, dự án thuộc Viện năm 2006

05/01/2007

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức hội thảo, nghiệm thu cấp Viện các đề tài dự án thuộc Viện năm 2006, từ ngày 21 tháng 12 năm 2006 đến 10 tháng 1 năm 2007. Địa điểm: Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Tin khác