Quảng Nam: Huy động các nguồn lực đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn và các dịch vụ khuyến công

08/04/2011

UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh giai đoạn 2011-2015 với dự toán tổng kinh phí hơn 90 tỷ đồng, trong đó: kinh phí khuyến công quốc gia hơn 18,6 tỷ đồng; kinh phí khuyến công địa phương và huy động các đơn vị hưởng lợi hơn 71,6 tỷ đồng.

Mục tiêu của Chương trình nhằm động viên và huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn và các dịch vụ khuyến công theo quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh; chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đẩy nhanh phát triển tiểu thủ công nghiệp và khôi phục các làng nghề truyền thống, du nhập và phát triển nghề mới nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội.
 
Với mục tiêu trên, Quảng Nam phấn đấu đến năm 2015, tỷ trọng công nghiệp nông thôn (CNNT) trong giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành đạt từ 69 - 70%/năm; kim ngạch xuất khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng bình quân 20%/năm, đạt giá trị 150 triệu USD vào năm 2015, tăng tỷ trọng chế biến sâu nông - lâm - thuỷ sản; giải quyết việc làm thông qua đào tạo nghề cho 17.000-18.000 lao động nông thôn; hướng dẫn khởi sự doanh nghiệp cho 450-500 người. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp cho 850-1.000 người ở khu vực kinh tế dân doanh. Hỗ trợ thành lập mới 100-150 doanh nghiệp công nghiệp nông thôn; hỗ trợ xây dựng 23 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất CNNT. Hỗ trợ mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến cho 80 cơ sở công nghiệp nông thôn.../.
 
AGROINFO - Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản
 

Nguồn: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=453986


Tin khác